D E    B I J B E L

 in het licht van Gene Zijde

 

26e……En God zei: Laat ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele Aarde en over al het kruipende gedierte, dat op de Aarde kruipt.

27e …..Toen schiep God de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij ze.

Dit is wel de grootste onwaarheid, die de Bijbel u wil vertellen. Erger kan niet, dit druist in tegen alles in de natuur, tegen alle wetten door God geschapen, tegen al het leven van God! Dit is pure fantasie! Hier spreken onwetenden, onbewuste zielen. Maar zo armoedig, dat er geen vergelijking nodig is. En toch heeft de mensheid deze onwaarachtigheid aanvaard. Ja, heilig verklaard! Voor de christelijke mens is alles uit de Bijbel heilig, de Bijbel is Gods woord. Wij leerden aan onze zijde evenwel de werkelijkheid kennen.
En nu komen wij om u die onbestaanbaarheid af te nemen, om u de werkelijkheid er voor in de plaats te geven en u de ogen te openen. Moet u nog langer in de duisternis blijven voortgaan? Want dit is ongelooflijk bekrompen, de schepping, waarover de Bijbel hier spreekt, was reeds biljoenen jaren af. Toen de mens het embryonale leven betrad, had God niets meer aan Zijn kinderen te schenken, God gaf op dat ogenblik Zichzelf! --- De mens als vonk Gods kreeg nu het Goddelijke bestaan. --- En nog is dat vonkstadium aanwezig. De Moeder ontvangt die Godsvonk tijdens de bevruchting. Die vonk is dan als mens, ook zij heeft reeds miljoenen malen geleefd. Niettemin daalt de mens terug in het vonkstadium, of deze vonk zou als volwassen menselijke toestand het embryo in de Moeder dood drukken. Een groeiproces zou dan niet mogelijk zijn.
Waarom zinkt de vonk Gods tot het allereerste stadium terug? Omdat in de Moeder het Goddelijke openbaringsproces leeft, de Moeder schept, zoals God het in het oneindige heeft gedaan. De volwassen mensen begrijpen hun eigen schepping niet eens, hiervan is de mens onbewust! Maar het vruchtje in de Moeder is als het embryonale leven van Moeder Aarde, toen zij aan de schepping begon en deel nam aan dit grootste werk. Hierin is niets veranderd, alleen geschiedt het thans in de Moeder. De ene cel heeft zich vermiljoenvoudigd, het menselijk lichaam heeft zich opgebouwd door biljoenen cellen en is geworden tot wat het nu is. Moet in uw eigen tijd het scheppingsproces van Adam en Eva blijvend aanvaard worden? de kerkganger drukt men dood door deze gezegden, hij durft niet buiten de Bijbel om te denken, ook al voelt hij het onwaarachtige ervan, Gods woord is wet! Ook voor ons, doch dit zijn menselijke gedachten. Hier spreekt het onbewuste kind van de Aarde tot u en uw gevoelsleven. En die mensen konden niet achter die kosmische sluier zien, daartoe hadden zij het gevoel niet en daarvoor moet gij eerst op Aarde sterven, pas daarna treedt gij al deze wetten, die Gods werkelijkheid uitmaken, binnen. U leeft dan in deze wetten!
Aan deze zijde zullen wij u ervan overtuigen, want de wetenschap --- zei ik u meermalen reeds --- is nog niet zover en zal er voorlopig ook niet achter komen. Indien de geleerde het leven na de dood kan aanvaarden, staat ook hij open voor de Goddelijke wetten, hij weet dan, dat er geen dood is!
Gods schepping is machtiger dan de bijbelschrijvers u aantonen. Zij maken van deze oneindigheid een kinderachtig spel, want ze kennen zichzelf niet! Ze kennen dood noch leven!
Blijf niet langer deze onzin aanvaarden, want uw leven staat stil. Durf te denken! God en Christus willen, dat gij denkt, zelf voelt! U moet u niet laten leven! Leeft zelf! Hiervoor kwam Christus tot u! hiervoor zetten Christus Zijn Heilige Leven in!
Eerst nu is het mogelijk om op deze wijze tot uw leven te spreken, eeuwen terug zou dit niet mogelijk zijn geweest, in die tijd werden onze instrumenten levend verbrand! De meesters uit ons leven schenken u thans het Goddelijk weten! Uit naam van Christus komt het tot u!
Miljoenen mensen zijn in opstand gekomen, doordat zij de verhaalde nonsens niet langer konden aanvaarden. De natuurlijke wetten van God hebben geestelijke en Goddelijke betekenis, die van de Bijbel raken slechts het menselijk gevoelsleven, het naïef geschoolde kind. Ook een aards geleerde kan u deze wijsheid niet schenken, dit kan alléén de geestelijk bewuste, de astrale persoonlijkheid, die de wetten van God, zoals ze zijn geschapen, heeft leren kennen, maar vooral ze zich eigen heeft kunnen maken! Nu zullen deze bewijzen u worden gegeven. Of bent u nog niet zo ver, dat u ze voor uw leven aanvaarden kunt? U moet dan nog voor de waarachtige schepping Gods ontwaken!
De mens is volgens de Bijbel na het dier en het groen geboren. Maar Aarde en Maan en alle dragende bewustzijnsplaneten schiepen éérst het menselijk wezen. God schiep de mens naar Zijn eigen beeld, maar de mens mag nu niet denken, dat god tevens mens is zoals hij zelf, want ook dat is niet waar.
God schiep de ziel als Zichzelf, het innerlijk leven voor de stoffelijke lichamen. Als mens zou deze ziel het Goddelijke Al binnentreden en zijn als God. En dat is geschied!
Christus keerde als de Goddelijk bewuste mens naar de Aarde terug om aan de mensheid de levende God te schenken. Het gezegde: God schiep de mens naar Zijn eigen beeld, moet aldus begrepen worden, dat God de mens alles gaf, álles, wat tot het bewust Goddelijke behoort. God nam geen rib weg van de man om de vrouw te scheppen, het moedercelletje op de Maan en de Aarde bezat deze vermogens reeds in het embryonale leven. Ook die gezegden uit de Bijbel zijn verouderd, zijn uit het bestaande genomen, zijn fantasieën van de aardse mens, die niet beter wist!

 Jozef Rulof/Zelanus  “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’.

Europese Heraut, 4e jaargang, no. 77, 1 Dcember 1956.