Emoena Jeshua

Een boek uitgegeven in 2007.  Geschreven door Ramon en Jomanda.

Volgens de schrijvers is dit boek een vervolg op het boek dat aan het eind van de jaren dertig door de geest Lantos geschreven is via het schrijvend mediumschap van Jozef Rulof. (De kringloop der ziel. Red)..
In dit boek lezen wij dat Ramon de reincarnatie is van Lantos en dat Jomanda de reincarnatie is van Marianne.
Marianne is nu als Jomanda het zuiverste medium op het westelijk halfrond en Ramon als Lantos weet dat hij een medium nodig heeft als schakel tussen hemel en aarde.
In het het artikel wat hier onder staat, geven de schrijvers van dit artikel de bewijzen, dat de boeken welke Jozef Rulof mocht ontvangen 'de waarheid' bevatten en dat in het boek 'Emoena Jeshua' fouten staan.
Door deze fouten zal de mensheid op het verkeerde been worden gezet

De verspreiding van dit artikel zal plaatsvinden via internet zodat een ieder er kennis van kan nemen.

De citaten die in het onderstaand artikel genoemd worden komen uit de boeken:

Emoena Jeshua - geschreven door Ramon en Jomanda

De boeken welke Jozef Rulof vanuit Gene Zijde mocht ontvangen.

Geestelijke Gaven
De Kringloop der Ziel
Jeus van Moeder Crisje, deel I
Vraag en antwoord,      deel I
Vraag en antwoord,      deel II
Vraag en antwoord,      deel V
Vraag en antwoord,      deel VI

In de eerste vier delen van de reeks 'Vraag en Antwoord' beantwoordt Jozef Rulof vragen van mensen in de periode 1949-1952.
In het vijfde en zesde deel zijn de meesters zelf aan het woord. Meester Zelanus beantwoordt vragen van mensen die in 1951 de contactavonden bijwoonden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan Jomanda en Ramon

Langs deze weg wilden wij u waarschuwen, dat u bezig bent om uw vingertjes ernstig te verbranden aan Goddelijke zaken. 

Waarom deze waarschuwing. 

In het boek “Emoena Jeshua” plaatst u uzelf op een voetstuk van ongekende hoogte en dit voetstuk is in strijd met de Goddelijke wetten. 

Hoe komen wij tot deze waarschuwing. 

U doet in het boek “Emoena Jeshua”  uitspraken die volkomen in strijd zijn met de boeken van Jozef Rulof en dus ook in strijd zijn met de waarheid zoals Christus het nu op aarde heeft gebracht. Met deze foutieve uitspraken bent u bezig om de mensheid op het verkeerde been te zetten.

In één van de boeken van Jozef Rulof staat geschreven:

"Daarom kom ik tot uw leven, mijn kinderen. Zeg álles, verklaar élke wet, maar deins voor niets terug! Verzacht niets! Verzacht géén wet! Verzacht géén liefde! Verzacht géén ellende, zég wat de "Almoeder" wil dat er nu gezegd wordt, vecht voor ónze "Messias"!.

En wij, lezers van de boeken welke Jozef Rulof vanuit Gene Zijde mocht ontvangen, vechten voor deze waarheid. 

De Meesters van Gene Zijde spraken middels Jozef Rulof. Deze Meesters kwamen tot ons leven, zeiden alles, verklaarden elke wet en verzachten niets en vochten voor onze Messias. Waarom?, omdat het Christus wil was dat nu de waarheid op aarde kwam. Honderden jaren aan voorbereiding waren er nodig, om dit op aarde te krijgen en Jozef  Rulof gaf zijn leven ervoor.
In uw boek zegt u dat het mediumschap van Jomanda vanuit vorige levens is opgebouwd tot een ongekende hoogte, die alleen de Christus zelf tot nu toe op aarde bereikt had.
Het was Christus wil dat de waarheid op aarde kwam en daar was maar één instrument voor geschikt en dit was Jozef Rulof.
Er staat geschreven dat hij de Prins van de Ruimte is en dat er niemand, maar dan ook niemand en ook in de toekomst niet over hem heen zal komen.

Jeus van Moeder Crisje Deel1: (citaat):

Dan is Jeus het ‘Kosmische Instrument’ voor deze eeuw en voor de ‘Universiteit van Christus’! Nu worden reeds de eerste fundamenten gelegd, dit zijn allemaal de bewijzen, om Magere Hein zijn kroon van zijn vreselijke hoofd te timmeren en waarvoor miljoenen mensen van de aarde dienen! Heeft Christus niet gezegd: na ‘MIJ’ zal het geschieden?
Jeus is er één van! En hij wordt de allergrootste! Óver zijn persoonlijkheid komt géén instrument meer, omdat Jeus het hoogste zal beleven en ontvangen
.

Vraag en antwoord deel I (citaat):

Misschien ging u juist op dat ogenblik een andere weg. Wij gingen door de mystiek naar de metafysische wetten, de occulte leer dus, naar gene zijde en daar kreeg ik een nieuw leven, om deze leer op aarde te brengen. Dat krijgt u straks ook als het nog nodig is, zeg ik u nu, want over deze diepte, deze leer van de meesters, komt geen mens meer heen, omdat dit – dat kunt gij zelf uitmaken door vergelijkingen te maken met de leer van andere sekten – het allerhoogste is, wat de mens thans te beleven krijgt.’

Over het doorkomen van Jozef Rulof op seances na zijn overgaan, staat geschreven op de laatste bladzijde van het boek Geestelijke Gaven (citaat):

"En wat het doorkomen van André betreft, zeg ik u, dat hij zelfs wanneer hij op aarde zal zijn gestorven, niet op seances verschijnt. Aan deze zijde ligt zijn nieuwe taak klaar. André keert ééns naar de aarde terug om zijn werk voort te zetten, maar anders dan de spiritisten zich dat kunnen indenken. In die tijd, het is ná het jaar 2000, zullen er technische instrumenten op aarde zijn, zodat media onnodig worden")

U geeft in het boek “Emoena Jeshua”  aan dat u de reïncarnatie bent van Maria, de moeder van Jezus. Dit is fout. Maria is niet meer op aarde. In het vraag en antwoord boek, deel V staat (citaat):

En Maria die leeft nu aan… Ze heeft contact, ze heeft in die tweeduizend jaar contact gekregen met de zevende sfeer en de mentale gebieden en de vierde kosmische graad. U kunt haar aan gene zijde nog zien. En dat is een doodeenvoudig moedertje, zoals u hier de moeders voor u ziet. Meer is er niet.
M.a.w, Maria heeft haar evolutie op aarde beleefd en is aan gene zijde verdergegaan en komt niet meer stoffelijk terug naar de aarde.

Dan stappen we even over naar Ramon. 

In het boek “Emoena Jeshua” staat dat Ramon de reïncarnatie is van Lantos/Meester Zelanus.

Uit het onderstaande blijkt dat Ramon niet de reïncarnatie is van Lantos/Meester Zelanus.

Vraag en antwoord deel VI (citaat): (Meneer in de zaal):  In de “Kringloop der Ziel” daar staat… gezien dat u negenhonderd jaar geleden stierf in een gevangenis in Rome, onder barbaarse omstandigheden… Was dat uw laatste leven op aarde? Antwoord: Dat was het laatste.

Dan gaan we terug en wel naar Marianne. 

In het boek “Emoena Jeshua” staat dat Jomanda de reïncarnatie is van Marianne die uitvoerig in het boek “De kringloop der ziel” naar voren komt.
Op de laatste bladzijden van het boek “De kringloop der ziel” kunt u lezen dat Marianne tijdens het stoffelijke leven van Jozef Rulof op aarde leefde. Dat Marianne gehuwd was en 2 kinderen had en dat dit het laatste stoffelijke leven op aarde was. Lantos/Meester Zelanus volgde Marianne vanuit Gene Zijde want Marianne is zijn tweelingziel. Lantos/Meester Zelanus wist te voorkomen dat zij een einde aan haar leven maakte. U kunt lezen dat Jozef Rulof Marianne zou ontmoeten en de bewijzen zou ontvangen om dit aan Marianne mede te delen. Boek De Kringloop der Ziel (citaat):

Vaak, wanneer ik op verre afstand werk verricht --- want ik ga verder om mensen te volgen en hen te helpen --- en zij in haar gebed om hulp roept, zie ik haar schreien. Dan zie ik op tot Roni, want hij is het die haar dit alles aandoet. In hem ligt een macht en van die macht maakt hij gretig gebruik. Zij ligt aan handen en voeten gebonden en mag niet heengaan.
Haar kinderen voelen niet welk drama zich hier afspeelt. Wie zou dat kunnen voelen? Wie voelt op aarde de diepte van het verleden? Zijn alle mensen niet op aarde om te leren? Worden niet duizenden harten gebroken? Leven niet tezamen het goede en het kwade? Is het goede niet om het kwade te overwinnen? Liggen niet miljoenen mensen aan handen en voeten gebonden en worden hun zielen niet uiteengerafeld? Op aarde vinden mensen geen geluk, en wie het bezit, o, dank en bid tot God, want er zijn er maar zo weinig die dat geluk van begrijpen bezitten.
Ik volg juist nú de mensen, maar zie nergens die liefde, die tweelingliefde, die het hoogste geluk brengt en geeft. Waar ik ook kom, het is overal hetzelfde. Hier is het de man die liefde bezit, ergens anders is het de vrouw, en op vele andere plaatsen bezitten beide geen liefde. Hoe nietig is de mens!
Ik beschermde Marianne voor algehele ondergang. Was ik er niet geweest om haar daarvan te weerhouden, dan zou zij reeds aan deze zijde zijn geweest om haar eigen einde te beleven. Niet één-, maar twee-, driemaal waren die gedachten in  haar. Aan de kant van een sloot vond ik haar terug. Bedroefd, gebroken naar ziel en lichaam. Dan legde ik in haar het beeld van haar beide kinderen, en was dit geluk niet haar bezit geweest, dán had ik haar niet kunnen beschermen. Ik bid dat het nooit geschieden zal.
Jaren gingen voorbij. Ik verbond haar met vrienden en leidde haar wegen daartoe. Tevens met afgestemde zielen, die met haar zullen dragen en hun liefde aan haar zullen geven. Ik volgde haar en veranderde haar karakter. Steeds vallen die verkeerde eigenschappen van haar af en veranderen in zachte en schone gevoelens. Zij is bereid zich in liefde geheel te geven, doch schrikt terug voor het valse en gemene. Van deze plaats spreek ik met haar en dit schrijven zal zij ontvangen. God geeft mij de genade en de kracht daarvoor.
“Marianne, deze woorden zijn alleen voor u. ze komen diep uit mijn hart en al mijn zielekrachten heb ik erin neergelegd. Strijd, mijn kind, strijd, uw leven is hard, maar weet dat gij niet alleen zijt. Kijk om u heen. Hoevelen lijden niet zoals gij? Gij kunt dit alles dragen, omdat gij door anderen wordt geholpen. Anderen staan alleen, geheel alleen in uw verschrikkelijke wereld. Weet, mijn kind, dát wanneer ge de duisternis niet zoudt hebben gevoeld en gezien, ge het licht niet zoudt waarderen. Dit alles is nodig. Als gij in de natuur uw toevlucht zoekt en de planten en bomen en al het andere gewas liefkoost, dan ben ik bij u. als ge gaat verlangen, dan voelt gij mij. Als er schone en verheven gedachten en vergezichten in u komen, het zijn de mijne. Wanneer gij schone dromen droomt van geluk en weerzien, van een leven na dit leven, dan zijn wij tezamen geweest en wordt ge ’s morgens wakker in stil en rein geluk.
Zie, Marianne, houdt dat in u en leef daarin voort. Wanneer gij opziet naar het heelal, ziet gij mij, want daar leef ik. vandaar kom ik tot u en leg sferenbloemen op uw paden. Ik zal u alles eens vergoeden. Weet, dat ik u aan deze zijde opwacht en gij mij zult herkennen. Wanneer uw laatste ademtocht uit het vermoeide lichaam stroomt, ben ik bij u. dan zijn wij één, voor eeuwig één. Strijd dus en volg uw weg, die gij voor u ziet. Gij zult en kunt dit alles misschien niet aanvaarden en dat vraag ik ook niet, maar toch, heel diep in u daar ligt het verleden.
Mij is het verleden getoond en eens zal ik met u naar de aarde terugkeren om het ook u duidelijk te maken. Dit alles, wat ik hier neerschrijf, zult gij lezen. God gaf mij deze genade.
Hoe groot is mijn geluk wanneer gij dit leest. Tezamen lezen wij van ons leven aan gene zijde en uit vroegere eeuwen. Weet dat een eeuw slechts een flits is. Voor u zijn het jaren, de jaren van leed, strijd en ellende. Doch bedenk hoe ik heb geleden, en dat alles voor u, mijn Marianne, mijn liefde, ziel van mijn ziel! God kan ik zo innig danken, dat ik dit aan uw wereld zal mogen vertellen. Reeds ben ik bezig en bijna gereed. Nog ben ik met u in verbinding, woordelijk in verbinding, nu ik dit neerschrijf.
Voor het instrument, waardoor ik dit alles  mocht doorgeven, zal ik bidden. Woorden van dank kan ik niet uitspreken. De meester die mij heeft geholpen om dit vast te leggen, kijk ik aan en hij ziet mijn tranen van dankbaarheid.
Nog enige woorden voor u, Marianne, want ik kan nog niet heengaan. Nu, op dit ogenblik, nu gij dit leest, zijn wij één,, geheel één. Voelt ge mij? Denk, mijn lief kind, denk hieraan in uw leven. Hoe groot is de genade dit te mogen ontvangen. Maar denk niet dat wij de enigen zijn dit beleven.”
Velen zullen echter hun schouders ophalen over alles was zij hierin lezen, doch ik roep hun van deze zijde toe: “Broeders en zusters, gij allen hebt lief, doch voel deze liefde. Alles wat ik vertelde, wat ik met Marianne beleefde en wat mij in dit leven is duidelijk gemaakt, is de heilige waarheid. God weet dat ik de waarheid heb verteld. God en miljoenen wezens weten het, want zij hebben mij in alles gevolgd. Het is hun eigen leven, hun werk en verlangen, dat mijn meester Emschor is opgedragen. Als ik één van u van uw eeuwig voortgaan kan overtuigen, dan is mijn lijden en strijden en al dit werk beloond. Geve God dat uw ogen opengaan.
“En gij, begenadigd instrument (Jozef Rulof. Red), nu richt ik mij tot u. ik zal u met Marianne verbinden. Gij zult haar ontmoeten. Wanneer ik u laat voelen wie zij is, het u laat zien en horen, dat gij die gaven bezit, zult u haar, mijn tweelingziel, dan uw volle liefde geven? Nogmaals, u zult haar ontmoeten, op verschillende wijzen zal ik u haar beeltenis tonen. Tevens zal ik u enige herkenningstekens geven, zodat gij beiden zult aanvaarden, hoe ongelofelijk het ook voor u zal zijn. Wilt u, wanneer ik u deze bewijzen geef, haar dan toefluisteren dat zij het is? Ik mag u dit laten weten, het is Gods wil.
Mag ik u uit mijn diepste innerlijk danken voor hetgeen u voor mij deed? De tijd is niet aan u geweest, gij leefde in mijn tijd en in mijn leven. Ik moest dit boek in korte tijd vastleggen. Alleen over de tijd dat ik in de duisternis leefde, zou ik boekdelen kunnen vullen, toch is dat de bedoeling niet. Het gaat de meesters alleen hierom, dat zij alle mensen op aarde die het gevoel bezitten en zich in dit alles willen verdiepen, van hun eeuwig voortgaan willen overtuigen. Dat al die mogelijkheden voor iedereen, wie het ook is, zijn, want dat God al Zijn kinderen liefheeft. Diep in uzelf ligt de waarheid, gijzelf zijt het antwoord op dit alles, want gij zijt leven, gij zijt geest en ziel.”
“U, meester Alcar, hoef ik niet te danken. Gij wilt en wenst geen dank, maar God moet ik danken voor alles wat Hij aan mij heeft gegeven.”
Thans wil ik dit werk eindigen en aan mijn Marianne opdragen.
“Marianne, dit is voor u. aanvaard het en sluit het in u. Lees en herlees, dan ben ik bij u. Nu ga ik heen.”
Mijn zegen voor u allen.
Moge Gods Heilige en onmisbare zegen op dit werk rusten.
Uw LANTOS.

In het boek “Emoena Jeshua”  staat geschreven dat Jozef Rulof tijdens een vraag- en antwoordsessie een fout maakt.(citaat):

Toch zat hem gevoelsmatig nog  één ding dwars. Aan het einde van het boek Kringloop der Ziel zegt Lantos dat hij Marianne aan Jozef Rulof zou tonen en dat hij hem op vele manieren zou tonen wie zij was. Hier werd verder nooit aandacht aan besteed. Tot het moment dat er jaren later tijdens één van de vraag en antwoord sessies met Jozef Rulof naar gevraagd werd of die ontmoeting inmiddels al had plaatsgevonden. Het antwoord dat daar destijds op gegeven werd, klopt niet en is vanuit de eigen wil van Jozef Rulof gegeven. Waarschijnlijk had het roken dat Jozef Rulof deed, ingangen gecreëerd voor negativiteit die op deze manier naar binnen kon sluipen  Op de datum dat deze sessie plaatsvond was de ziel van Marianne al vier jaar in het stoffelijk lichaam van joke damman die met een taak als genezend medium op deze aarde werd gezet.

Deze sessie was op 27 dec 1951. Deze sessie staat beschreven in het boek vraag en antwoord, deel II. (citaat):

Dan gaan we verder. Ik heb hier: Mijnheer, ik heb uw boek gelezen “De Kringloop der Ziel”. Op het einde wordt erin geschreven dat Lantos genaamd zelf zijn tweelingziel zal aanwijzen. Is that something? Is dat al in drie jaren reeds gebeurd? Dat boek is al…. In drie jaren? Dat boek is al acht jaar uit, dus. Dat u als instrument zelf ook zal ontmoeten…
Van wie is dat?
Van u, meneer?
(Mevrouw in de zaal): ‘Van mij.’
Ja dame, ik heb dat leven ontmoet. En dat leven leeft nu nog op aarde. Ik heb ze ontmoet. Maar er hebben zich nog vierenzestig aangemeld. (gelach) En telkens zei ik: ‘Neen, u bent het niet.’ En…en… en honderdvijfentwintig die bij mij behoorden, zie? Ik ben met de honderdvierenzeventigste bezig. Maar deze hebben zich, vier-, vijfenzestig, aangemeld. Voor veertien dagen terug kwamen er nog twee bij mij. Ik zeg: ‘Nou, dame, u bent net een half uur te laat.‘  (gelach) Het is al gebeurd. Ik kan me dat indenken, want waarom niet?
Maar ik heb dit leven ontmoet, en dame, het is dik in orde. Ze leeft en weet reeds van het bestaan af, want het boek is gelezen. En ze lopen er dag en nacht mee rond. Ze gaan ermee slapen, en ze staan ermee op.
Nou misschien komen er nog wel een vijfentwintig. Maar….maar dat kan ik me indenken, want wie zou dat nu niet willen? Nietwaar, meneer? Wie zou dat nu niet willen? Maar dit is onfeilbaar in elkaar gezet. Toen dat kwam, toen zegt meester Zelanus: ‘Als het zover is, dan hoor je dat nog wel.‘ Maar toen zei meester Alcar: ‘Dan krijg je van mij een telegram.” En toen kwam er nog een hogere meester en die zei: ‘Dan zal ik je het visioen geven .’ En toen kwam er nog één bij, en die zegt: ‘Dan stuur ik je daar en daar naartoe, en dan weet je het van te voren.’ Zo hebben ze het gecontroleerd dat daar niets tussen kwam. 

Tot zover. Wij hopen dat u gaat inzien dat u met het boek “Emoena Jeshua” fout zit. Als we het boek “Emoena Jeshua” volledig ontleden en naast de boeken welke Jozef Rulof vanuit Gene Zijde mocht ontvangen leggen, kunnen wij nog vele pagina’s schrijven met onjuistheden. Hier beginnen wij niet aan. De punten die hierboven staan zijn duidelijk en voor iedereen te begrijpen en spreken voor zichzelf.

We eindigen met een aantal citaten uit het boek “Emoena Jeshua”

(wie niet luisteren wil, moet maar voelen en juist daar ligt bij de meeste mensen het probleem. Omat men de leiding over zichzelf kwijt is, kan men niet voelen en wordt er gehandeld vanuit de ratio en dus vanuit het verstand. De taal van de ziel is slechts gevoel en de taal in het hiernamaals slechts het overbrengen van het gevoel in de gedachtekracht)

(Door naar de ander te kijken en te luisteren zie je je eigen tekortkomingen.)

(Succes is net zo bedreigend als mislukking. Het kan goed of fout gaan) 

(God straft niet. De mens straft zichzelf! Maar… U mag iedere seconde opnieuw beginnen.)

De webmasters

Magda en Bert

Op deze pagina rust geen Copyright