"DE MENS"..... EN DE MENSHEID

 

Eerst nu, lezer, is het mogelijk u een beeld te geven, wat het leven op Aarde voor uw persoonlijkheid als mens te zeggen en te betekenen heeft, dus, ten opzichte van de Volken der Aarde. De 2000 Jaar Ontwikkeling hebben die evolutie geschapen, waarvan de Volken en de mens profiteren, hierdoor is de maatschappij geboren. Het Goddelijk beeld is dit!
Vanuit het oerwoud naar het hoogste op Aarde, het blanke ras, de kleurling, ook de neger als het hoogste organisme, schreven wij, is het doel van God voor al het leven. U kent de Volken der Aarde. Elk Volk bezit een eigen gevoelsleven en karakter, de persoonlijkheid. Onfeilbaar is nu een Volk te ontleden. De mens ziet en kent alleen de Volken der Aarde, voor God is dat alleen "leven"... vonken van zijn persoonlijkheid! Al die Volken bezitten een eigen God en die Godheid is nog steeds zoals de mens Hem voelt en geleerd is; de eigenlijke "GOD" kent men nog niet! En dat is menselijk gezien eenvoudig. De godgeleerde staat voor zijn dood punt, iedere godsdienst is nog onbewust, van geestelijke verruiming is er geen sprake, wordt niet geduld en nu sukkelt men verder! Armzalig is dit beeld voor al de Volken op Aarde! Zielloos is het en droevig, ellendig bovendien, wanneer ge de mens over zijn God hoort praten en waarvoor miljoenen mensen werden afgeslacht, de ogen werden uitgestoken, in de kerkers gesmeten omdat er één mens was die zei: "er klopt iets niet hierboven, ik kan u bewijzen, dat gij allen in duisternis wandelt".
doch toen werd dat leven al gebrandstapeld!
De mensheid is nu als één mens! Wat voor de mens zijn karaktereigenschappen zijn, is dat voor de mensheid één toestand! Hierdoor is Europa sensitief voelend, waaronder Volken bestaan, die weer andere gevoelens als karaktertrekken bezitten en komen wij voor bewustzijn van die massa te staan, een Volk. Hoe die Volken thans leven en handelen, dat alles kent ge. We kennen nu de dierlijke, stoffelijke Volken, Volken die geen God bezitten, ook al is daar een God te beleven. Nu is voor Europa Christus het hoogste, de andere Volken komen tot dat bewustzijn, doch dat duurt nog even, totdat er iets machtigs gaat gebeuren en op één uur "GOD" zelf, door Zijn afgezanten tot de Volken der Aarde spreekt! Dat is niet zover van uw leven weg, lezer... en is in wording.
Deze eeuw beleeft die wonderen! En eerst dan luisteren al de Volken der Aarde... ook Rusland geeft zich gewonnen; de andere meer onbewuste Volken hebben dit dan maar te aanvaarden! Tot zolang houdt Rusland zich aan het getreiter, het niet willen opbouwen; voor zichzelf de heerschappij op Aarde te bezitten, is het doel; het heilige doel van die massa niet, doch van enkelingen. En dat kent ge allemaal en is, omdat zo'n massa het andere gevoelsleven, om samen te gaan, voor een ieder, nog niet bezit.
Al die Volken volgen dus eigenlijk slechts één weg. De enkeling kan ook zijn weg volgen en doet het! Nu is dat mogelijk, omdat de maatschappij er niet voor gereed was. Miljoenen mensen maken nu deel uit van één Volk, doch die miljoenen moeten voor "GOD" ook zijn geestelijke werelden vertegenwoordigen en is mogelijk, omdat die geestelijke werelden zijn geschapen. En dat is nu voor de mens zijn "Astrale-Geestelijke Leven"!
U zegt, ge hoort het dagelijks, dat de mens niets heeft geleerd. Ook wij, doch de stoffelijke wereld vliegt vooruit, de "Atoomenergie" andere technische wonderen, geven u een beeld van dit bewustzijn, waardoor wij de persoonlijkheid "Mensheid" leren kennen! Nog hebben wij te aanvaarden, droevig is het doch waarheid... dat de mensheid zich moet bewapenen en hierdoor de geestelijke vooruitgang tegenhoudt! Begrijp goed, lezer... ook al kost het uw goede geld, dit is nog noodzakelijk, een andere bescherming is er niet, of... de Volken zouden zich aan de "GOD" van rechtvaardigheid en "LIEFDE" moeten overgeven. Maar kan dat? Uw eigen Volk heeft dat vertrouwen niet eens! En uw Volk is één van de meest godsdienstigste Volken op Aarde en wil toch iets zeggen. Of Katholicisme met het Protestantisme gelijk hebben, doet niets ter zake, heeft geen betekenis meer, wanneer die massa's hun God van Liefde nog niet kennen, doch waarnaar de enkeling zoekt en Hem ook gevonden heeft. Hierdoor zien wij, dat de enkeling zijn eigen Universele wereld ontvangt, indien hij blijft zoeken, de Christus in zich tot die ontwaking voert of van evolutie is er alweer geen sprake!
Nu zien wij, dat één mens toch de mensheid vertegenwoordigt! Wat één mens zich eigen moet maken, daarvoor staat de mensheid! Wat één mens aan kunst bezit zal de massa zich eigen moeten maken en is het doel van de mens en de massa, waaraan nu al de Volken in Europa werken, tot eenheid komen en is dringend noodzakelijk! Dat is Gods wil! Hiervoor is Christus op Aarde geweest en is Zijn "Evangelie"! U ziet het, zo is het beeld voor de huidige mensheid. De Volken komen tot die eenheid! Nu nog geestelijk en wij zijn er!
Ge kunt nu ook niet langer alleen verder gaan, als massa, die andere massa als geloof en Volk, moet uw weg bewandelen en is het doel van God! Hiervoor legt men fundamenten. De Staatshoofden zijn bezig, praten en praten en weigeren te aanvaarden, wat niettegenstaande hun duister voelen en denken toch evolutie is en betekent! De mensheid bezit onwillige karaktertrekken en zijn Volken, Rusland en andere Volken zijn het, die geen Christus bezitten en nu vanzelfsprekend nog niet te bereiken zijn! Dat is het beeld van de huidige mensheid, doch ook uw eigen beeld, lezer uw persoonlijkheid, uw voelen en denken. De godgeleerde onder u is schuld aan deze narigheid, hij houdt de geestelijke evolutie tegen, smoort de geestelijke welvaart voor uw Volk! Zo is het in Europa gesteld, stoffelijk bewustzijn is het met al de narigheid, ellendige zaken, het gezoek naar iets beters, waarvan geen fundament wordt geduld, omdat deze massa nog niet wil!
Niet alleen dat de geestelijke Universiteit het evolutieproces voor de massa smoort, ook uw geluk, lezer... wordt gekerkerd! Wanneer dat het doel is en blijft van die enkelingen, krijgt Europa nimmer die geestelijke ontwaking te beleven en blijven die Volken armoedig bewust, staan zij voor leegte, voor een God die onrechtvaardig is, die slaat en trapt, waardoor Goddelijke vooruitgang met die machtige liefde en het geluk voor de massa en als enkeling, met water en al de straatgoot in gaat van
deze onbewuste samenleving, deze maatschappij! Komt gij nu als mens buiten dit denken en voelen, dan volgt ge uw eigen weg en is mogelijk. U behoeft u niet met die afbraak te bemoeien - God verbiedt het zelfs! Ook Christus, doch dat wordt door de enkeling niet begrepen!
En alleen door u zelf geestelijk te beschermen, kunt ge verder gaan. Alleen nu door uw voelen en denken, dat gij, uw vrouw ook, en uw kinderen weten, wat de bedoeling is van uw leven op Aarde.
En daarvan zouden wij u al de wetten kunnen verklaren.
Wij zijn er gekomen. als enkeling, lezer... en voelen ons ontzagwekkend gelukkig! Wij schreven het reeds, wij dienen toch de mensheid, doch wij gaan een eigen weg; wij willen met die afbraak niets meer te maken hebben, wij doden geen mens meer, omdat wij weten, dat wij daardoor, door de Aarde tot het Goddelijke "halt" worden geroepen!
Indien de "Wereld-orden" dit hadden gekend, dit weten, de levenswetten van God dus bij al dat andere wat zij de massa dachten te schenken, hadden wij en gij reeds lang terug die geestelijke welvaart gekend! Doch al die sekten zijn bezweken! De Oxfort-groep bijvoorbeeld, is nog bezig, doch voor jaren terug was dat het ogenblik voor de mensheid, de mens als enkeling dus, vrij van geloof en godsdienst, die als de massa voor zichzelf ging zorgen, omdat het Volk het nog niet heeft gekund! Maar wat is er van overgebleven? Jammer is dat, verbazend jammer, dat was het, doch ook die hoofden kenden de Goddelijke realiteit niet, hadden geen geestelijke ondergrond en legden nu voor deze eeuw geen nieuwe fundamenten! Wij wisten, dat dit pogen onherroepelijk moest stranden, omdat die geestelijke bewustwording er nog niet was. De eerste bezieling was enorm, doch toen? Toen bezat de enkeling geen houvast meer, lezer... de eerlijke menselijke biecht werd nu ruzieachtig, de man en de vrouw, die elkaar hun zonden hadden verteld, gingen uiteen en scheiding na scheiding kreeg het Amerikaanse hoofd van deze sekte te slikken! Was dat het ook niet? Neen, lezer, dat kon het niet zijn, omdat de hoofden God en zichzelf niet kenden, zij konden die massa, miljoenen mensen reeds, niet opvangen, hadden geen geestelijk voedsel, konden de wetten niet verklaren en toen? U kent het immers, de bezieling brak doormidden, wat er nog van over is, is niets anders dan dit "weten"... ook dat gaat niet, de "Meester" was geen Meester, geen Ingewijde en dan mislukt alles!
Jammer... omdat, die mannen reeds zoveel hadden bereikt! O "GOD"... gaf ons die mogelijkheid, wij zullen het de massa bewijzen! Eerst nu is die tijd gekomen, nu krijgt de enkeling en de massa geestelijk geluk en dienen wij de volken der Aarde, een machtige kern is het thans, ongelooflijk is het, doch waarheid en werkelijkheid voor de Volken op Aarde!
Wij gaven u mogelijkheden om te bouwen, u ziet het nu, wij weten wat wij kunnen en willen, voor de mensheid, door Christus tot God terug, is het doel van uw en ons leven op Aarde, doch intussen verklaren wij de wetten! Miljoenen zijn er alweer verknoeid, arm en rijk gaf aan die sekte en de mensheid wist ervan!
De psychologie van de hoofden bezat geen Universele diepte, waardoor het stranden naderde! Dat zijn geen Universele Psychologen, lezer. Kosmologie is iets anders en daarvan moet ge de wetten kennen, wilt ge voor u zelf als enkeling en als massa iets doen, voor welvaart, geluk, vrede en rust op Aarde! Wat zo'n éénling kan en de mijnwerkers vertegenwoordigen moet, is nu verwaarloosd door de mannen in Amerika...! Wij waren daar en hebben het plan bekeken en gezien en kenden hun mogelijkheden, doch gaven hun ons woord niet, ons denken niet. Waarom niet? Ook zij wilden niet van hun stoelen af, want... nu waren ze niets meer!
De enkeling bezit de Macrokosmos, lezer... de enkeling als mens kan God beleven en met Hem spreken, de enkeling kan Zijn wetten vertegenwoordigen en die nu aan de massa doorgeven! En dat is nu alleen mogelijk, wanneer gij u los maakt van die onbewuste, de mens op zijn plaats, de godgeleerde, de psycholoog, die zichzelf nog moet leren kennen, ook zij zijn als al die hoofden en weten het niet meer.
Zij hebben het niet voor uw Volk gekund!! Er moet iets gebeuren! En dat is er ook, indien gij als enkeling voelt waarvoor ge te leven hebt! Wij werken aan die geestelijke ontwaking, geven ons beste bloed ervoor, doch nu met u allen en wij bouwen voor Europa en de mensheid een Tempel van ongekende schoonheid! Direct naast die van de "UNO"! en geestelijkwetenschappelijk verantwoord! "GOD" en "CHRISTUS" leven in die Tempel!
Miljoenen mensen, mannen en vrouwen krijgen van daaruit hun voedsel! Voor der geestelijke wetenschappelijke "films" zorgen wij! Voor de boeken... zorgen wij! En nu beginnen! De enkeling voor de mensheid, als massa, als het kind van God en Christus!
Wij geven "Goddelijke-Colleges"! De grote en bewuste Theosofen en de Rozenkruisers, we bedoelen dan de "Ingewijden" van al die sekten, geven colleges, wanneer wij hen overtuigd hebben, dat zij fouten hebben gemaakt, gereed zijn, duizenden mannen en vrouwen kunnen beginnen! Eén voor één worden zij getest, indien wij zeggen, dat zij er iets van weten, willen werken, willen dienen, voor de mensheid! En eerst dan is de enkeling als man en vrouw deel van God, deel van de schepping en krijgen wij ontwaking te zien en te beleven, dit is voor de Volken der Aarde! Nogmaals... wij zijn ruimtelijk gereed, Universeel gereed, de Godheden inspireerden ons en wij horen hun stemmen en geven het door aan de mensheid!
Zegt het u nog niets?
Wij zijn zover, gereed, volkomen gereed om de mensheid op te vangen, de massa! Wie drukt de boeken? Boekendrukkers voldoende die gereed zijn voor dit Goddelijke plan! De studio's staan leeg, omdat de enkeling geen bewustzijn bezit, de regisseurs onbewust zijn en hadden zij hun te pletter lopen te aanvaarden. Dat alles schreven wij reeds, nogmaals dus... dit is voor de enkeling weggelegd... hebt ge in uw eigen handen! Wat wilt ge?
De Volken in Europa, met Amerika, werken voor de stoffelijke opbouw, wij allen voor de geestelijke. Dat moet nu gebeuren lezer! Laat de godgeleerden doorgaan, ook wij krijgen de radio te beleven, indien wij morgen beginnen; deze massa die zoekt en goed doet, moet men die geestelijke steun geven, ze zeggen het zelf al! Waarom geeft men die massa van ons Volk niet een eigen kwartiertje? De bladen schrijven er al over en dat zijn wij... wij allen, onder uw volk leven er honderdduizenden!
De Katholiek, Protestant, de andere radioverenigingen, vrijblijvend dus en algemeenheden--- hebben hun zendtijd! Wij hebben niets! En hebben het recht op ontwikkeling; dat kan men u niet langer onthouden, doch de enkeling bezit het, gij zijt het zelf die handelen moet voor uw welvaart en ontwaking!
Mens ontwaakt en leert nu geestelijk denken, het is voor u zelf en de uwen!!! Komt tot éénheid en wij beginnen!
Geeft u op, het kost u geen cent! Wij hebben de massa nodig! De enkeling vertegenwoordigt de massa. Indien het aantal mannen en vrouwen er is, schrijft dan naar uw "Koningin"...! Vormt een bestuur, maakt wetten op... als u zover bent, komen wij naar voren en tezamen vertegenwoordigen wij... geestelijk ontwaking, welvaart en geluk... wij zullen bewijzen dat wij het kunnen!
Dit heeft Europa nodig en is dringend noodzakelijk! Wij dwingen de godgeleerden kleur te bekennen, want wij kennen de "Vader van Liefde"! Zij niet! Zij kunnen dan Universele Colleges ontvangen! Zo niet, zullen zij beleven, dat de enkeling langer weigert te aanvaarden, te geloven, want de enkeling kan thans "Weten"!
Heel Europa smeekt om te weten, met de bewuste Volken der Aarde. Dat zijn karaktereigenschappen voor de massa als een Volk, doch thans de geestelijke ontwaking erbij, leggen wij allen Goddelijke fundamenten voor de mensheid en de toekomstige mens! Mens wat wilt ge toch? Treurt niet langer om uw doden, wij verbinden u met uw geliefden en verklaren u hun levenswetten. Treuzel niet langer, bouwt, schept en baart voor Universele ontwaking, dit is het ogenblik! De eeuw waartoe gij behoort bezit Universeel denken en voelen en bezit het contact met God... Wat nog nimmer voor de Volken der Aarde is gebeurd, is thans werkelijkheid geworden! Wij zijn het!
Gij brengt nieuwe vertalingen van de "BIJBEL"... Toch, ondanks al uw goede pogingen, staat ge nog op de "verdoemdheid"! En dat kan niet, hierdoor lopen de mensen uit de kerk! Beseft toch, de enkeling ontwaakt en de massa is bezig! Gij werkte jarenlang aan de nieuwe uitgaven van de Bijbel, kostte veel geld en kracht...Is er verruiming bij? Weer die afgrijselijke verdoemdheid, een God dus van onrechtvaardigheid voor de massa van deze eeuw? Dat neemt die massa straks niet langer godgeleerde, gij en uw dominees hebben uw dood punt te aanvaarden! Kom voor de werkelijkheid uit, gij weet het immers! Voor de radio hebt gij het verteld en nu die andere rest nog, die leugens, die nonsens en eerst nu komen uw gelovigen terug, doch doen wij één werk, dienen één God en deze is nu oneindige "liefde"!
Bidt maar, helpen doet het u niet! En ook die wetten zullen wij u thans verklaren, want indien uw kind moet evolueren, kunt gij het niet op Aarde houden, ouders. Nu is dit sterven "Goddelijk Geluk" voor de ziel en geen dood! En uw gebed heeft nu geen betekenis en leren wij u te aanvaarden!
Wilt gij als enkeling uw geluk beleven, dan zult ge handelen voor deze geestelijke ontwaking. Aan u om er vandaag aan te beginnen. Wij zijn gereed.

Uw Marja Radjany