De Christian Science.

De oprichtster van deze beweging is Mary Baker Eddy. De geneesmethode die zij aanhangen is eigenlijk heiligschennis. De aanhangers willen een been dat gebroken is beter bidden. Dat gaat niet. Daarvoor zijn er dokters die de mens helpen.
De meesters aan Gene Zijde hebben ook deze beweging onder de loep genomen en het onnatuurlijke hiervan vastgesteld. Ook Mary Baker Eddy heeft, aangekomen in het leven na de stoffelijke dood, dit aan Gene Zijde moeten aanvaarden. Toen zij haar fouten inzag heeft zij meester Alcar gevraagd om in het boek "Geestelijke Gaven" haar gedachten vast te leggen en om dit aan al haar volgelingen onder alle volken door te geven. Ze wilde hiermee haar fouten enigszins goed maken.

Mary Baker Eddy zegt tegen al haar volgelingen vanuit Gene Zijde het volgende:

Ik leerde aan deze zijde de wetten van God kennen. Ik heb geleerd, wat God heeft gewild en hoe het menselijk wezen op aarde geholpen kan worden. Voor een gebroken been is aardse hulp nodig. Het been kan genezen, wanneer het gezet is, zijn kunst is het bewuste dienen door wetenschappelijke studie, en dit heb ik in de handen van God teruggevoerd.
God weigerde beslist. Aan deze zijde zag ik, waarom God mijn gebed geweigerd heeft. Ik was in opstand en in botsing met de stoffelijke wetten.
U scientisten moet aanvaarden, dat niet alles door het gebed kan worden genezen. De hoogste engelen aan deze zijde hebben mij van mijn onkunde overtuigd, waarna ik diep mijn hoofd heb moeten buigen. Bidt, bidt steeds God en vraagt om genezing, maar weigert geen stoffelijke hulp, volgt door de wetenschap Gods kracht en macht, dan pas heeft uw gebed Goddelijke betekenis. Bidden alléén helpt niet, wanneer die hulp noodzakelijk is.
Pas daarna heeft het gebed betekenis. Ik dacht door God het onmogelijke tot stand te brengen en verbrijzelde mijzelf, ik beging fout na fout, niet wetende, dat toch Gods zegen altijd geschonken wordt. Ik vernietigde de wetten voor het stoffelijk leven, ging regelrecht tot Hem, die ons aller Vader is en leefde boven de eigen machten en krachten, die in mij waren en die de hogere ontwaking niet konden beleven.
Door uw geneesheer tot God, wil ik u van deze zijde uit zeggen, dan tot Hem door uw rein gebed en de wil om Zijn hulp te aanvaarden! Dit is hetgeen ik tijdens mijn leven niet heb begrepen. Ik bracht een kloof tussen Hem en mij en uw levens. Geve God, dat dit woord tot u komt. God schonk mij deze genade, waarvoor ik dankbaar ben. Ik dwaal over de aarde, ben op zoek naar het instrument, dat mijn gedachten zal opvangen. Dan pas ga ik aan deze zijde verder en bereik ik het hogere ik
Mijn rust hebt u in uw handen.
Uw Mary Baker Eddy.

Het mag een unicum heten, dat de stichtster van een godsdienst na de dood gelegenheid krijgt de fouten in haar leer te corrigeren. Het werd mogelijk door het contact, dat in het Oude Egypte, de bakermat van wijsheid en mystiek, werd opgebouwd. Jozef Rulof, die op duizenden wijzen bewees, dat hij die verbinding met de hemelen bezit, was als instrument van de Meesters gereed Mary Baker Eddy's oproep vast te leggen en door te geven. Hierna zal dit vooralsnog niet meer mogelijk zijn, daar deze ziel nog als een onbewust kind in de Ruimte staat en nog alles te leren heeft. U ontvangt hier haar woord, zoals zij het gaf: overweldigd door de macht van het contact, dat haar geboden werd, en door de emotie, die haar het spreken bijna onmogelijk maakte.
Zij smeekt haar Christian Scientisten haar leer te ontleden en te zuiveren.
Anny Besant vraagt het de haren. Max Heindel bidt er om, omdat zij met Mary Baker Eddy stilstaan in de Goddelijke Cosmos, vastgeketend als zij zijn aan een leer, die in hun naam het onbewustzijn van de massa, elke dag weer, vergroot. Zij smeken hun aanhangers onbevooroordeeld en ontvankelijk in te gaan in de wijsheid van de Engelen, die in de boeken van Jozef Rulof, hun instrument, voor alle tijden werd vastgelegd.