Pasen gezien vanuit Gene Zijde. Deel II.

Palmpasen.

Wie kent nog de ware betekenis van dit "feest"? "De Universiteit van Christus" geeft hierop het ware antwoord. Hiervoor moeten we terug naar de intocht van Christus in Jeruzalem. Een Kosmisch Bewuste Mens zit op een eenvoudige ezel met een palmtakje, met vrede en geluk en welzijn. Hij die het grote voorbeeld was in eenvoud zit op een ezeltje. Vergelijk dit nu eens met het katholicisme, protestantisme, soefisme, mohammedanisme, theosofie en alle andere duizenden sekten die er op aarde zijn en die allen denken de grote wijsheid in pacht te hebben. Ze zitten allen op een groot wit paard, rijden door de door de maatschappij en zeggen: "Wij weten het". Als je de "wijsheid" in pacht hebt ga je toch niet op een eenvoudige ezel zitten!!

Wat hebben zij van de eenvoud van Christus, wat dragen zij bij aan het welzijn en geluk van de mensheid, zoals Hij dat kon? Zijn al deze sekten kosmisch bewust? Ieder van ons die een klein beetje kan nadenken moet aan zichzelf toch toegeven, dat al die sekten op een dood spoor zitten. De mensheid komt hiermee toch geen stap verder!!

2000 Jaar geleden werd Hij al niet begrepen en zagen ze in Hem een nieuwe Koning. Een koning die de joden moest verlossen van het Romeinse juk. Maar zoals wij allen weten; Zijn Koninkrijk was niet van hier. Waar waren al die mensen een week later gebleven, die Hem die dag zo triomfantelijk hadden ingehaald. Ja, ze waren er wel maar dan met: Kruisigt Hem, Kruisigt Hem. Is er sindsdien iets veranderd? Nee, vandaag zetten ze je op een troon, zeker als je de materiële behoeften invult, maar morgen lig je weer in de goot, word je beroddeld. Maar roddel en achterklap, zo leert ons de Universiteit van Christus, is erger dan het plegen van een moord. Kijk om u heen en zie hoe mensen lijden onder de roddel, soms hun leven lang. Wie geeft ons het recht te oordelen over een ander, als je zelf nog onbewust bent, van Kosmische Wetten niets afweet.!? De mens die roddelt, beroddelt zichzelf en slaat Christus weer aan het kruis. Als de mensheid geestelijk bewust zou zijn en aanvaarden dat ieder mens een vonk is van God, zou er dan nog worden geroddeld?

De week voorafgaand aan Golgotha.

(33, Citaat…."Wanneer ge de vier, vijf dagen, de week waarvoor Christus stond vóórdat Hij Golgotha opging beleven kunt, dan staat ge hier voor zes miljoen eeuwen om dit alles te ondergaan, zo machtig veel is het…")

Christus wist wat Hem te wachten stond; de totale vernedering door een volk, dat Hem zojuist triomfantelijk had binnengehaald. In die dagen sprak Hij veel met zijn apostelen. Voor de huidige tijd echter is het volgende van belang en is de reden, waarom Jozef Rulof op aarde kwam. Het inlossen van de navolgende profetie en belofte:

Als u kunt aanvaarden dat Jozef Rulof deze taak had om die enorme Wijsheid op aarde te brengen; dat daar 250 jaar kosmische studie, volgens aardse berekeningen, aan vooraf is gegaan; dat dit de Wijsheid is die Christus op aarde had willen brengen door ons met God te verbinden, zoals Hij werkelijk is en niet is zoals de bijbel dat zegt; dat wij als mens de bereidheid hebben om ons die Wijsheid eigen te maken en in ons leven te integreren, dan……heeft Christus niet voor niets al die vernederingen, pijn, en ellende moeten ondergaan.

Was Judas wel een verrader, zoals ons de bijbel wil doen geloven?

We kennen allen het verhaal van het Laatste Avondmaal, zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven staat. Judas was de verrader van Christus.

Alles wat met verraad te maken heeft wordt vaak gekoppeld aan de naam Judas.

Een valse vriend…………………………………. Judas;

Boom uit de christusdoornachtigen….. Judasboom;

Het geld dat een verrader ontvangt…. Judasgeld;

Onoprechte groet………………………………. Judasgroet;

Valse lach……………………………………………. Judaslach;

Verradersrol……………………………………….. Judasrol;

Onoprechte kus…………………………………. Judaskus;

Iemand treiteren………………………………… Judassen.

Maar was Judas wel een verrader? Ja en neen. Ja, in die zin, dat hij aan de heersers doorgaf, waar Christus zich die avond zou bevinden. En hij kreeg er nog geld voor ook. Nee, in die zin, dat Judas de enige apostel was, die wist wie Christus was. Judas was de oogappel van Christus, hij was de beste die Hij had. Hij beoogde met dat zogenaamde verraad iets. Hij wist, dat als zijn Messias slechts met de ogen knipperde, alle soldaten dood op de grond zouden vallen. Dat wilde hij de farizeeërs, schriftgeleerden en hogepriesters laten zien, opdat de mensen Hem zouden aanvaarden. Maar de fout die Judas maakte was, dat hij eiste. Wie mag aan Christus eisen stellen? Niemand. En Judas moest toekijken, dat Christus zich als een lam aan de soldaten overgaf. Hij moest de verachting van de andere apostelen onder ogen zien. Hij, Judas, die als geen van de andere apostelen wist wie Christus was. De wereld van Judas stortte volkomen in. Hij zwierf wanhopig rond en maakte uiteindelijk een einde aan zijn leven. Het leven is echter niet te vernietigen, dat moest ook Judas ervaren. Hij bleef aan zijn lichaam vastzitten, hij moest de verrotting van zijn lichaam ondergaan, zoals het met alle zelfmoordenaars gaat. Judas kon niet denken, hij rende met de kas door Jeruzalem, hij zat aan het bezit vast, hij was er door besmet. Intussen hing Christus al aan het kruis, maar voordat Hij de geest gaf, ging Hij nog even bij Judas kijken door uit te treden. Christus sprak hem toe, maar Judas hoorde niets meer.

Vele keren is Judas daarna weer op aarde geboren. Altijd brandde het in hem en hij wist niet waar dat vandaan kwam. Hij gaat steeds naar Golgotha en hij weet niet waarom. Hij vecht fanatiek voor de Messias en weet niet waarom. Tijdens zijn laatste leven op aarde krijgt hij een hartstilstand. Als hij zijn ogen in het hiernamaals open doet, ziet hij lichtende gestalten en hij herkent zijn mede-apostelen. Petrus laat hem al zijn levens zien en dan begrijpt Judas wat hem altijd zo gekweld heeft. Maar de brand is nog niet geheel uit hem weg. Hij wil uit de mond van zijn Goddelijke Meester horen dat Deze hem zijn daden vergeeft. Maar Christus komt niet en Judas begrijpt er niets van. Maar als hij rustig blijft en er geen verlangens in hem zijn, voelt hij zich gelukkig. Als er geen enkel verlangen meer in hem is, gaat hij nogmaals naar Golgotha. Er komt verdieping in zijn leven evenals begrijpen en volledige overgave. Dan komt Christus naar hem toe en vergeeft hem alles. Dit zegt u, in grote lijnen, de Universiteit van Christus over Judas.

Wat betekent Getsémané voor ons als mens?

Ten oosten van de Kidronbeek bij Jeruzalem, in de hof van Olijve, ligt een tuin, Getsémané. De meeste mensen weten wat daar met Christus is gebeurd. De vraag is, wat er nu werkelijk gebeurde en wat Getsémané voor ons mensen betekent.

(34.Citaat…."Het is zeker geen kleinigheid geweest wat door Christus heenging, toen Hij daar neerlag…. en daarginds Zijn apostelen, om even voor Hem te waken, om Hem even te dienen, te helpen en te steunen. Om Hem te helpen dragen voor hetgeen Hij vanuit het Goddelijk Al door Zijn Vader gekregen heeft, heeft opgebouwd om dit aan de mensheid gezamenlijk te schenken.)

Maar in werkelijkheid had Hij hen ook niet nodig, want Hij moest dit toch alleen doen. Ook wij als mens moeten iedere gedachte, ieder woord, iedere graad en iedere levenswet zelf tot de evolutie voeren.

Waarom is de mens toch zo ontzettend bang om zichzelf te openen? Als je met deze angstige mensen praat - en meestal, niet altijd, zijn dit mensen, die in dit leven maar één doel hebben, bezit genereren – en je begint over nieuwe fundamentjes leggen, dan willen ze daar niets over horen. Deze mens wil niet naar Getsémané, laat staan naar Golgotha. Ieder mens moet naar Getsémané, naar Golgotha.

Want Getsémané betekent voor ons als mens in navolging van Christus:

Tot slot nog het volgende:

In de bijbel is geschreven, dat Christus God zou hebben gesmeekt, om die kelk aan Hem voorbij te laten gaan. De Universiteit van Christus zegt hierover, dat dát niet waar is. Christus aanvaardde alles, Hij was immers een Goddelijk Bewuste! De bijbelschrijvers hebben Hem dat in de mond gelegd, omdat zij niet wisten wie Hij was. En daar komt nog bij, dat er niemand op dat moment in Zijn nabijheid was, de apostelen lagen immers te slapen. Op deze manier hebben de bijbelschrijvers van Christus een zielig figuur gemaakt.

Een uitgebreide uiteenzetting over de betekenis van Getsémané voor de mens kunt u vinden in het boek 57 Lezingen deel I. Lezing no.10: De Mens en Gethsemané.

Over de Pilatus van toen en de Pilatus in onszelf.

Pilatus, door de keizer in Rome in Jeruzalem aangesteld, had als taak om onder andere de rust te handhaven, hoe dan ook. Pilatus wilde zijn mooie leventje niet opgeven. De Joden van toen, onder aanvoering van Caďphas en zijn zoon, maakten daar handig gebruik van, door Pilatus te chanteren. Als Pilatus niet deed wat zij met Christus van plan waren, dan zouden ze de Romeinse keizer wel eens even inlichten over het feit, dat hij dan geen vriend meer was van de keizer. Pilatus moest Christus veroordelen, omdat hij anders in verzet kwam tegen de keizer. U kent waarschijnlijk het verhaal van Pilatus’ vrouw, die een visioen had gehad, dat hij Christus niet moest veroordelen. Maar Pilatus had geen ruggegraat en waste zijn handen in onschuld, ondanks dat hij geen belastende zaken bij Christus kon vinden om hem tot de kruisdood te veroordelen. Gehecht als hij was aan zijn mooie leventje en hij vooral geen trammelant wilde, gaf hij Christus over aan de Joden en zei: jullie willen dat zo? , OKÉ, hier heb je Hem, maar ik heb hier niets mee te maken. Pilatus echter heeft ook de hemel zien verduisteren, gebouwen zien instorten, een orkaan over het land zien trekken en de aardbevingen gevoeld.

Wat gebeurde er met Pilatus na zijn dood en in de vele levens daarna? De Universiteit van Christus zegt hierover dat hij maar één verlangen had en dat was, dat hij meer wilde weten van het leven van Christus. Hij is daarmee enorm bezield en wijdt zijn leven aan Hem. Evenals dat van Judas, zijn ook zijn levens een hel op aarde en droomt hij de verschrikkelijkste dromen. Het brandt in hem, in al zijn latere levens. Ten tijde van WO II leeft de vroegere Pilatus in Duitsland. Hij is daar bisschop en preekt over zichzelf. Nog steeds kan hij niet voelen, dat hij de Pilatus van toen was. Hij wordt vervolgd door……..???

Het Pilatusbewustzijn van de onbewuste mens.

Wat dit bewustzijn betekent, kun je samenvatten in één woord: Twijfel.

De grote wijsgeren die de aarde heeft gekend, zoals Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras hebben hun twijfels gehad. Ook het oude Egypte, China, Japan, Brits-Indië en Tibet, alles en allen zaten vast aan Pilatus(bewustzijn.) Het was de twijfel die hen kapot maakte. De Pilatus in de mens, sloeg en slaat Hem nog steeds aan het kruis. De Pilatus in ons ondermijnt elke goede gedachte, smoort elke vitaliteit, zuigt leeg wat door God een ruimtelijke eenheid gaf, die de stabiliteit ondermijnt.

Toen Christus op aarde was en zijn Wijsheid aan de mensen wilde brengen, stond hij al voor duizenden twijfels, met als dieptepunt de Pilatus. Hij had wonderen verricht door melaatsen te genezen, blinden ziende te maken en nog werd er getwijfeld, nog geloofde men Hem niet. Hij had gesproken over Liefde en Rechtvaardigheid, maar de onbewuste massa wilde Hem niet aanvaarden. Die onbewuste massa spreekt een rechtvaardigheid over hem uit; Hij moet vermoord worden.

Als we naar de hedendaagse maatschappij kijken, staan we nog elk moment voor die Pilatussen. We veroordelen mensen zonder dat we weten wie hij/zij is. Ook een Vonk Gods!! En als we er niet meer uitkomen, dan geven we het maar over en leggen het bij een ander op zijn bord. Indien Pilatus een bewuste persoonlijkheid was geweest, dan was hij voor Christus gaan staan en had hij tegen het volk gezegd: wat jullie willen, gebeurt niet. Laten we er hier eens vanuit gaan, dat dit zou zijn gebeurd, zou er dan niet meer vrede en rust op aarde zijn geweest???

Het is door de twijfel in de mens, het onbewustzijn in de mens, de lagere gevoelsafstemmingen in de mens, het "niet-willen-buigen" in de mens, de verdoemenis in de mens die er niet is, waardoor wij de maatschappij hebben die we nu zien. Heeft God daar schuld aan? God heeft hier niets mee te maken, wij zijn het zélf, die onze maatschappij hebben gemaakt tot wat die is. En als we een betere maatschappij willen, zullen we dat ook zelf moeten doen. Hoe??? Door bij ons zelf te beginnen en de twijfel uit ons weg te halen, anders te gaan denken en wel vanuit Gene Zijde naar de aarde toe. Wat Christus op aarde had willen brengen aan Goddelijke Wijsheid is al bijna een eeuw voor ieder mens beschikbaar. Maar wie wil zijn machtspositie inleveren, zoals ook Pilatus dat niet heeft gedaan? Maar God heeft ons mensen een vrije wil gegeven en vrije keus. Aan ons zelf ligt het, wat we ermee doen. Soms is de twijfel in ons wél goed, als we daardoor de dingen maar gaan afwegen en proberen te doorgronden. Dan zijn we in staat om ook de afbraak te zien en kunnen en moeten we een keus maken: voor de Liefde of voor de afbraak.

Hans Roesink