Beste bezoekers en bezoeksters aan onze site,

Een aantal keren is er gezegd, dat het de Wil van Christus is, dat de mensheid het geloof inwisselt voor het weten. Voor de inlossing van die belofte kwam Jozef Rulof naar de Aarde en heeft de mensheid 25 boeken gegeven.

Aan hen die deze boeken leest en leest en leest......en probeert om die kennis zo goed mogelijk in zijn/haar leven in te passen, vraagt Meester Alcar, de Geestelijke Meester en Leider van Jozef Rulof in de sferen, het volgende:

Woord van Meester Alcar

"Mijn Kinderen". Eens zeide de Messias: Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt dit nu niet dragen; maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijnen nemen, en zal het u verkondigen.
Welnu, Christus legde deze waarheid, Zijn weten, in de handen van de Engelen en droeg Hun op Zijn Universiteit op uw wereld te grondvesten. De Meesters uit de sferen van licht zijn het, die Hem door Hun instrument zullen verheerlijken. Zij zijn het, die uit Hem namen en op uw aarde Zijn Goddelijk Leven vertegenwoordigen. Zo zijn zij in staat u elke Goddelijke wet te ontleden. Gij moogt hun vragen stellen over de onmetelijkheid van uw ziel. Zij brengen uw leven tot de Goddelijke Openbaringen en brengen daarin uw menswelzijn tot ontwaking.
Dit geschiedt vanuit de "Universiteit van Christus". Zij opent haar deuren voor elke ziel, die haar Vader en zichzelf wil leren kennen. Thans wordt Christus profetie bewaarheid, nu geen oorlog uw streven naar bewustwording meer kan doorkruisen. Door Zijn Universiteit zult ge de dingen kennen, die Hij toen nog niet kon uitdelen. Wij hemelingen, vragen nu hun, die onze boeken lazen, te dienen en hierdoor mogelijk te maken, dat wij vanuit onze sferen aan de bouw van de Tempel kunnen beginnen. Wie geloof en vertrouwen heeft in onze Boodschap, wie steun ontving door onze boeken en voordrachten, vragen wij te helpen met alles wat in hen is, opdat wij het wordingsproces kunnen bespoedigen en gij uw Tempel, uw Universiteit kunt betreden. Ga hierin echter nimmer boven uw vermogen, schep geen disharmonie of uw hulp heeft geen waarde!
Bouwt, vragen wij u, met de hemelen aan uw werkelijkheid.
Bouwt met ons aan de "Universiteit van Christus", opdat Zijn Wijsheid, Zijn Liefde aan u worden, geopenbaard.
Deze Tempel zal op uw aarde verrijzen, daar het Christus wil is.
Maak, dat ook uw leven daar deel aan heeft. Wij wachten, Mijn Kinderen. Dient door uw steun.

Meester Alcar

Jozef Rulof/Meester Alcar