30-11-2000
U bent een Goddelijke Tempel, want in u leeft de Oerbron, Het Allicht, het Alleven, de Alziel en de Algeest; maar de persoonlijkheid daarvan zult ge u eigen moeten maken, dus moeten verdienen, door de liefde en eerst dan ontwaakt de God van Liefde onder uw menselijke vaderlijke- en moederlijke hart!


29-11-2000
Er is geen eeuwige verdoemenis. Géén ziel gaat verloren, een ieder keert terug naar zijn schepper.


28-11-2000
Ontwaak, mens der aarde, ontwaak voor uw God. Hij bedriegt u nooit.


27-11-2000
Zuivere gebeden, die worden opgezonden, vinden onmiddellijk verbinding.


26-11-2000
Buig uw hoofd, leg hoogmoed en heerszucht af en heb lief alles wat leeft.


25-11-2000
Aanvaard, dat de liefde het hoogste is door God de mens gegeven.


24-11-2000
Christus komt niet terug door een mens op aarde, dat is onbestaanbaar.
Hij laat zich niet opnieuw vermoorden!


23-11-2000
Ontwaakt, want uw leven is eeuwig.


22-11-2000
Eens wordt ons klokje stilgezet en dan zullen wij weten, of wij God op de juiste wijze hebben liefgehad.


21-11-2000
Zij, die de duisternis niet hebben gezien, zullen het licht niet waarderen.


20-11-2000
Gods weg is een weg van licht; maar de mensen willen Gods weg niet zien.


19-11-2000
Waarin gij leeft is Eeuwigdurend, maar alleen door de liefde te bereiken


18-11-2000
Wees het kind van uw Vader en gij hebt alles!


17-11-2000
God is liefde, niets dan liefde! Het leven na de dood is realiteit. Leef, leef gij mens, weet dat het leven, uw leven, eeuwig is.


16-11-2000
De mens wikt maar God beschikt.


15-11-2000
God kent slechts één kracht: de kracht van de liefde.


14-11-2000
De duistere sferen vormen de hel in het hiernamaals, maar de geesten die daar leven, behoeven er niet voor eeuwig te blijven, daar ook zij eenmaal de hogere gebieden zullen bereiken, want God verdoemt niemand. Geen enkel kind Gods gaat verloren.


13-11-2000
Er is géén kwaad op de wereld; ook al vernietigt de mens zichzelf, is er nog geen kwaad. Er is alleen evolutie. Zonden zijn er niet, er is alleen ontwaking! Sta niet stil bij die zonden, heb lief alles wat leeft.


12-11-2000
De mensen moeten weten dat zij, die hun leven goed hebben volbracht, in de sferen van licht en liefde zullen wonen, maar dat degenen die zichzelf hebben vergeten, in de sferen van koude en duisternis hun woonplaats zullen vinden. Zeg hun André, dat ze hier alles zo zullen aantreffen, als dit met hun innerlijk leven op aarde overeen komt.


11-11-2000
Word geluk. U bent leven, maar wees nu eens in alles liefde, liefde, liefde.


10-11-2000
Wie God verkracht en de Christus, wie een handtekening zet onder een doodstraf, straft zichzelf met duizenden kilo's lood voor de voeten en staat 'achter de kist' stil, is levenloos.


09-11-2000
U bent een Goddelijke tempel want in u leeft de oerbron, het Allicht, het Alleven, de Alziel, de Algeest. Maar de persoonlijkheid daarvan zult gij u eigen moeten maken, dus moeten verdienen door de liefde en eerst dan ontwaakt de God van liefde onder uw menselijke, vaderlijke en moederlijke hart.


08-11-2000
Het woord dood moest reeds lang van de aarde verbannen worden, want er is geen dood, er is alleen evolutie, voortgang, baring en schepping.


07-11-2000
Word moeder en zijt scheppend vader in de reine betekenis voor al de levenswetten en levensgraden, door uw innerlijk leven als wil en uitdijing belicht en verlicht.


06-11-2000
Laat de Christus in u ontwaken, voer uw Godheid naar de sferen van licht, maar zie altijd Golgotha voor u en ge weet hoe te moeten handelen.


05-11-2000
Vraagt u Goddelijke Vader nimmer. Gij zijt Zijn kind en ge bezit dus alles. Deze levenswaarheid zal u en de uwen zegenen!


04-11-2000
Opent de deuren van uw Ziel en ge ontvangt van uw God ŕlles!


03-11-2000
Wie het eeuwig leven voelt, weet zich veilig!


02-11-2000
Gij zoekt naar geluk, naar licht en liefde. Maar alles leeft in u, want gij zijt als uw Schepper!


01-11-2000
Ook als stoffelijk mens zijt gij leven van Gods leven, ziel van Zijn ziel, geest van Zijn Geest. Handel hiernaar en gij bouwt u in het leven na de dood een astrale Tempel!


31-10-2000
Wat schenkt de 'Universiteit van Christus' het kind van Moeder Aarde?
Ontwaking, verruiming, Goddelijke afstemming!
'Het Weten'!


30-10-2000
God kán u geen zonden vergeven, Hij gaf u álles!
God kán u door Zijn Zoon Christus niet vergeven, omdat élke vonk van God als mens, Zijn Godheid bezit en vertegenwoordigen moet!


29-10-2000
Stuurt uw verlangens naar omhoog. Het "AL" is bewoond. De God-Mens daar zal u steunen. Maar hebt lief!


28-10-2000
U bent Goden, aanvaard het, maar laat uw Godheid nu aan de geestelijke persoonlijkheid gaan werken.


27-10-2000
Hoe mooi is eigenlijk alles, als je weet, dat je nimmer wordt vernietigd. Dat ieder mens de kans krijgt tot God, ons aller vader, terug te keren!


26-10-2000
"Steelt niet, rooft niet, breekt geen harten, verguist geen liefde, die u wordt gegeven, want steeds kruisigt u de Christus".


25-10-2000
Christus voert u het hemelrijk binnen. Door Hem is het geestelijk ontwaken te bereiken en te beleven. Dat wacht u en de uwen, en allen die liefhebben.
Sta daarom niet stil op aarde, dien en werk, het kan uw laatste leven voor de aarde betekenen!


24-10-2000
Gene Zijde is oneindig. Géén stap kunt ge in deze oneindigheid doen of ge volgt het voetspoor van Christus. Door Hem is de Eeuwigheid opgebouwd.


23-10-2000
Vergeet en vergeef. Deze gevoelens brengen u naar de eerste sfeer. Zij voeren u in de armen van Christus. Gun elkander alles, deel uit, al is het dat, wat gij denkt zelf nodig te hebben. Stel u open voor onze wereld en voor de wetten van God.


22-10-2000
Leg het kuddediereninstinct af, wees in uw aardse weten niet waanwijs, maak u los uit de bekrompenheid van uw dogma's word als het kind, dat ontvankelijk luisterend Christus' woorden genoot, want dan wordt u het Koninkrijk Gods gegeven, op aarde zowel aan deze zijde! Ge zult dan mčt Christus en dóór Christus tot in alle eeuwigheid daar zijn, waar Gods leven bloeit en groeit en waar Zijn licht uw leven verwarmt en opvoert. Het is te bereiken door de Eeuw van Christus te aanvaarden en deze te dienen. Gij hebt alles zelf in handen, want God schonk u Zijn Bewustzijn!


21-10-2000
Het is Christus wil, dat Zijn kinderen tot elkaar komen, elkanders leven eerbiedigen en liefhebben wat door God is geschapen. Hij vraagt van de enkeling, van de massa en van de mensheid het hoofd te buigen voor Gods wetten op een wijze, als Zijn Eigen Leven dit aan u oplegt.
Wat wil Gene Zijde? Het Goddelijke werk door de Apostelen begonnen, voortzetten en afmaken. Gene Zijde wil u het "Christus bewustzijn" schenken.


20-10-2000
Het is dringend nodig, dat de mensheid op aarde de wetten van God en die voor het eigen leven leert kennen.


19-10-2000
Wees scheppend, bouw op en daal niet terug in al die ellende, het aardse leven is maar tijdelijk. Laat u niet knechten in de geest, denk zelf!


18-10-2000
Peil uw eigen innerlijk leven en voel of u nog tot dit schemerland behoort. Ga in u zelf na, welke karaktereigenschappen weigerend optreden. Leg die aan banden, breek in u af wat u kan tegenhouden, of het "Koninkrijk Gods" gaat niet voor u open.


17-10-2000
Toen God Zichzelf deelde, Zichzelf wegschonk, Zich in miljoenen deeltjes splitste, waaruit wij mensen groeiden, geschiedde dit met een vast doel. God wilde, dat wij, Zijn Leven, de ene evolutie na de andere zouden volgen, graad na graad zouden beleven om ons Zijn heilige wetten eigen te maken. Zijn wil was het, dat we ons van heel Zijn schepping bewust zouden worden.


16-10-2000
Er is geen mens op aarde die kan zeggen van zichzelf: ik heb niet goed te maken.


15-10-2000
Doe goed en geef aan al uw gevoelens ruimte, geestelijk gevoel en u overwint elke levensgraad.


14-10-2000
De ruimte is ontstaan in liefde!
Zonder dat heeft geen mens een planeet in handen gekregen! Zon, Maan, en sterren leven er door en beschrijven hun banen in liefde; zij stralen hun licht uit en baren hun levens! Ook de Aarde kan dat en de mens leeft er bovenop en kent zichzelf niet!


13-10-2000
Hoezeer ons hart ook pijn is gedaan, het gevoel van liefde mag er toch niet door omgebracht worden. Dit is één van Gods wetten en ze is al even onverbiddelijk als de andere.


12-10-2000
Waarom spreekt de bijbel niet over de ontwikkeling in het universum? Omdat die wijsheid er nog niet was! Die mensen wisten van het eigen geboren zijn niets! zij kenden het universum niet en begonnen aan een beeld, dat voor eeuwen lang het menselijk wezen heeft kunnen voeden, doch dat thans niet meer mogelijk is, omdat de astronoom u verklaren kan, dat de Goddelijke Schepping voor dat stadium reeds miljoenen jaren oud was!


11-10-2000
Gij hebt u afgevraagd, waarom de ene moeder haar kinderen baart, een ander smeekt om kinderen en niet wordt verhoord? De ziel heeft zich thans uit het moederschap verwijderd. Zij is nu niet gereed, doch voelt thans, dat het moederschap weer ontwaakt.


10-10-2000
Wil dienen! Breng ontwaking op aarde! Steun het leven van God. Breng kunst op aarde, levensblijheid, geluk! Liefde! Ruimtelijk "Vader- en Moederschap"!


09-10-2000
Licht te bezitten is geluk, louter geluk en het betekent dat u het leven dat in alles is, moet liefhebben. Het betekent dat u het kruis dat God ons te dragen heeft gegeven, moet aanvaarden. Het betekent dat u liefde moet voelen voor anderen en de ernst van het leven moet begrijpen. Dan spreekt men niet van stumperds. Dan eerbiedigt men het leven overal en altijd.


08-10-2000
'Vloek niet, gij vervloekt uzelf, gij vervloekt uw eigen leven. Gij vervloekt God, want uw leven is Goddelijk. Gij vervloekt uw eeuwige afstemming.


07-10-2000
Er leven géén mensen en dieren op aarde, geen bloemen en planten, dat alles is Goddelijk 'Leven'.


06-10-2000
Straal als een fakkel en licht anderen voor op de weg van Christus!


05-10-2000
Mensen, die geen geestelijke diepte bezitten, trekken zich van slordigheid niets aan.


04-10-2000
Duivels zullen bestaan zolang de menselijke maskers in ons midden leven!


03-10-2000
Zelfkennis is..........hoofdbuigen.


02-10-2000
Wie op aarde wil zich voor al het leven van God buigen? Wie wil al dit leven liefhebben? Wie is daar in volle overgave bezig zich voor al dit leven in te zetten?
Wie is in z'n liefde zó volstrekt, dat niets, geen hard woord, geen daad hem in die liefde stoort? Wie haat daar niet meer en weet altijd en onder álle omstandigheden het vergevende woord te spreken? Wie wil zó leven, zó dienen en geven, en zich hierdoor een hoger, gééstelijk bewustzijn eigen maken? De mens weet, dat hij zó behoort te leven om aan Gods verlangen te voldoen.
Maar hoevelen, vraag ik u, willen het?


01-10-2000
Het Koninkrijk Gods leeft in u, maar u zult het zelf tot de openbaring voeren; u zult het vergeestelijken en het verstoffelijken.


30-09-2000
Dat ons leven geradbraakt wordt, dat wij ziekten en ellende ondergaan en toch op God afstemming bezitten, is te wijten aan ons domme doen en laten. Als zielen breken wij af en als mens beleven wij die narigheid.


29-09-2000
De hersenen zijn door het gevoelsleven ontwikkeld en dienen als weerstand bij het verstoffelijken van het gevoelsleven.
Er wordt nog steeds niet begrepen, waarom die grote mensen, die in het pre-historische tijdperk leefden, maar zo'n klein schedeldak bezaten.
De verklaring daarvan is, dat de mens in die tijd praktisch geen gevoel bezat. Er waren dus weinig hersenen voor dat grote menselijke, dierlijke 'beest' nodig. Dat schedeldak was in staat voor een mug te denken en te doen, meer gevoel was er in dat stadium nog niet. Meer hersenen waren er dan ook niet nodig.


28-09-2000
Maar, de mens en zijn gevoelsleven ontwaakt.
De mens wil weten en nu komt dat weten toch op Aarde en krijgt bewustzijn.


27-09-2000
Het huwelijk is het heiligste, dat God aan al Zijn kinderen heeft geschonken, het is niet alleen een band voor de Aarde, ook voor Deze Zijde is het huwelijk het allerheiligste en wel doordat man en vrouw met God in verbinding zijn.


26-09-2000
Zie hoe alles leeft, hoe alles terugkeert en dit geschiedt door een onfeilbare kracht, een wet en die wet is God!


25-09-2000
Maak ook van uw leven een Harp, die door GOD kan worden bespeeld!


24-09-2000
God heeft nimmer duisternis geschapen!
Nimmer, altijd is en blijft 'HIJ' liefde!
Mens op aarde ontwaak! En heb lief alles wat leeft!
Beleef het vader- en moederschap!
Word ruimtelijk moeder en vader!


23-09-2000
Maar als u aan uw ziel, uw Goddelijke afstemming, twijfelt, dan heeft u niets meer!
De twijfel maakt elke gedachte, ruimtelijk, vaderlijk kapot, volkomen kapot!


22-09-2000
Wanneer de bijbel begint, is de schepping al biljoenen jaren oud!


21-09-2000
Mens op Aarde, gij kent uzelf nog niet!
Gij moet u niet alléén als organisch leven leren kennen, ook voor ziel en geest, doch boven álles als
'vader en moeder'!


20-09-2000
De 'Mens' is niet uit de 'aap' geboren, doch de aap uit de 'Mens'!


19-09-2000
De mens bezit harmonisch leven, doch moet zich de wetten ervoor eigen maken!


18-09-2000
Heb lief alles wat leeft en gij zijt niet te vernietigen!


17-09-2000
Wie geloof en vertrouwen heeft in onze Boodschap, wie steun ontving door onze boeken en voordrachten, vragen wij te helpen met alles wat in hen is, opdat wij het wordingsproces kunnen bespoedigen en gij uw Tempel, uw Universiteit kunt betreden. Ga hierin echter nimmer boven uw vermogen, schep geen disharmonie of uw hulp heeft geen waarde!


16-09-2000
Zeg álles, verklaar élke wet, maar deins voor niets terug!
Verzacht niets!
Verzacht géén wet!
Verzacht géén liefde!
Verzacht géén ellende, zég wat de 'Almoeder' wil dat er nu gezegd wordt, vecht voor ónze 'Messias'!


15-09-2000
Moeder- en vaderschap zijn de allerhoogste wetten door God geschapen!


14-09-2000
Als de mens in leed en smart het aardse leven beleeft, heeft hij nog niet het recht om zijn God te vervloeken.


13-09-2000
Wat schenkt de 'Universiteit van Christus' het kind van Moeder Aarde?
Ontwaking, verruiming, Goddelijke afstemming!
'Het Weten'!


12-09-2000
Een dominee schept geestelijke armoede, indien hij over verdoemdheid spreekt!


11-09-2000
Beter een lafaard voor de mensheid dan een moordenaar voor God.


10-09-2000
Een kind dat vroeg de aarde verlaat, bevindt zich in een kosmische begenadiging.
U behoeft niet te denken: dat arme kind!
Dit leven staat boven u en heeft u iets te schenken.
Dit kind is verder dan u, het heeft afscheid genomen van de aarde en is gereedgekomen met het oorzaak en gevolg of met dat, waarvoor het laatste leven is beleefd en van God werd ontvangen.
Vroeg sterven is dus een genade!


09-09-2000
Uw 'geliefde' hoeft u niet te zoeken.
Het is een wet die haar dwingt tot u te komen.


08-09-2000
U moet beginnen aan het eerste fundament:
IK WIL LIEFDE ZIJN!


07-09-2000
Als ge uw hoofd kunt buigen voor uzelf, ziet ge op datzelfde ogenblik Christus naast en in u komen.


06-09-2000
Roddelen is het ergste wat er is, omdat geroddel de "Christus" aantast!


05-09-2000
Wil niet groter zijn dan u aan gevoel bezit.


04-09-2000
Door u in liefde te geven, zullen de hogere geesten u steunen en hun helpers tot u zenden.


03-09-2000
Er zijn geen rassoorten op Aarde te beleven, alléén de zeven levensgraden voor de mens!


02-09-2000
Wat hebt gij thans ín te zetten voor de 'Universiteit van Christus'?


01-09-2000
De dood is méér waard dan biljoenen tonnen goud op aarde!


31-08-2000
Alles wat door u voor het goede is gedaan, blijft voortbestaan.


30-08-2000
God kent geen sterfbedden.
Wat voor u "dood" schijnt te zijn, is voor Hem "leven"!


29-08-2000
Keer in uzelf en zie wat verkeerd in u is. Ge bent dan waard, dat we u helpen!


28-08-2000
Wie ernstig aan zijn opstanding, aan zijn geestelijke ontwaking wil beginnen, kan altijd op astralen bijstand rekenen.


27-08-2000
Gij zijt als mens onmetelijk, Gods Ruimte hoort u toe.
Zijt Gij u hiervan bewust? Handel er naar en heb lief!


26-08-2000
Treur niet om uw val, sta op en ga verder. Leer echter eens in liefde te handelen, opdat de Hemelen u kunnen begroeten.


Uit de boeken welke Jozef Rulof mocht ontvangen