Het Woord, dat ge nu ontvangt IS GODDELIJK!
MARJA RADJANY:

WAARSCHUWING VOOR ZELFMOORD
“ZELFMOORD IS HET ALLERERGSTE VOOR DE MENS WAT HIJ ZICHZELF OPLEGT!” (Deel II)

Hebt u, lezer... de Goddelijke-Puzzel-voor uw leven opgelost? Hier hebt ge ons antwoord:
De mens, die door een ongeluk, zijn stoffelijk leven verliest, staat nu voor de Goddelijke rechtvaardigheid, lezer...! Goddelijk recht, waarvan Socrates weer alles weten wilde en hij had gekregen ook, indien men dit genie voor de Universele levenswetten, macrokosmisch denken, niet uitgeschakeld had of de mensheid was verder geweest, veel bewuster bovendien; doch alles, wat maar even boven het normale bewustzijn voor zijn eeuw dacht en ook thans nog zo is, wordt uitgeschakeld, ook al hebben wij daar nu geen hinder van, niettegenstaande dat, weigert de mens om Universeel Goddelijk te leren denken. Goddelijke rechtvaardigheid, wat is dat? Miljoenen mensen weten niet meer waaraan ze moeten denken en hun God is één en al onrechtvaardigheid. Maar, dat is niet waar! Dat zullen wij u thans bewijzen! God is nooit onrechtvaardig. God straft de mens ook niet! Hij kan de mens niet straffen, dan strafte Hij zichzelf en dat is niet mogelijk! Wat de mens als straf beleven moet, is zijn eigen schuld. Is zijn onbewust handelen en denken ten opzichte van Goddelijke levenswetten en staat hij voor zijn halt. De brug door God voor zijn lichamelijk en geestelijk leven gebouwd... brak de mens eventjes voor zichzelf af, doch de God die rechtvaardigheid en liefde is zei: “Ga nu verder, kind, “IK” ben heus niet boos op je!”  
Maar, heb je iets geleerd kind? Dat kan ook God tegen zichzelf zeggen en is voor de massa te onwerkelijk, doch realiteit en rechtvaardigheid, wanneer wij de “Goddelijke wijsbegeerte” leren kennen en doorgronden.  
Miljoenen mensen zeggen: God is niet te begrijpen, is onrechtvaardig, de één heeft alles en de andere lijdt armoede, is ziek, blind en zo verder, doch dat zijn allemaal menselijke zaken en heeft God niets mede te maken. Er is geen Godgeleerde op Aarde, die u thans kan antwoordden, lezer, omdat hij deze “Rechtvaardige God” nog niet kent. De zelfmoordenaar krijgt een nieuw leven, ook de verongelukte mens. Doch deze heeft nu niets met dat rottingsproces uit te staan. Deze mens vliegt sneller dan het geluid, nietwaar en het ding spat uit elkaar. Wat nu? Die jongen van vier en twintig of dertig, had nog vijftig jaar te leven op Aarde. Door dat gevlieg nu, schakelt hij zich voor dit leven uit; miljoenen mannen gingen voor de wetenschap bewust door hun dood. Straft God die mensen? Waarachtig niet, ook de bewuste zelfmoordenaar niet of Zijn evolutie staat stil, één vonkje slechts van al Zijn werelden, behoort bij het geheel en moet tot het “Al stadium” terugkeren.
De vlieger, die door zijn raket of vliegtuig verongelukt, blijft toch in de dampkring der Aarde leven, als geestelijke persoonlijkheid, omdat zijn gevoelsleven op de Aarde gericht is en niet nog voor die andere wereld. Maar, die man zocht nu geen zelfmoord en is vrij van het lijk... van elk weefsel als stof, doch moet aanvaarden, dat de Aarde zijn persoonlijkheid nog gevangen houdt! En dat is duidelijk, omdat die ziel de tijd van sterven nog niet heeft bereikt. Dit is nu, lezer, de geestelijke dood voor de ziel!  
Dit lezer, is het geestelijke sterven voor de mens als geestelijke persoonlijkheid. Lichamelijk is dat reeds gebeurd, doch zijn geest is nog niet vrij van de Aarde, die mens, dat verongelukte kind van God dus, komt eerst nu vrij uit de Aardse sfeer, wanneer de normale tijd voor het lichamelijke en geestelijke vrijkomen van de stof komt en gaat de ziel als mens verder! Dit is de Goddelijke rechtvaardigheid voor al het leven van God! En eenvoudig te begrijpen, een kind kan dit alles verwerken!  
Honderden mensen sterven door een ongeluk. Is er nu geen roekeloos omspringen in de mens aanwezig geweest, dan is dit een normaal stervensproces, een Goddelijk reëel verder gaan, soms voor de één nog te vroeg, voor andere mensen net op de Goddelijke tijd, want God kent geen bed om te sterven, dat is duidelijk, want ons rustbed hebben wijzelf uitgevonden en niet God. In de wateren, op de wateren, waar de mens ook is en een taak verricht, kan hij sterven, dus vrij komen van het stoffelijke aardse leven en is één van de miljoenen levenswetten die de mens te aanvaarden en te beleven heeft. Door stormen, vuurspuwende bergen, de man valt van het dak, zij struikelde over haar lopertje en miljoenen andere mensen beleven hun onverwacht vrij komen van het lichaam, zijn levenswetten voor de ziel, mogelijkheden bovendien om de stofwereld te verlaten. En al die sterfmogelijkheden, lezer, gebeuren nu meestal door de mens zelf. Ons gerèn op straat en het niet uitkijken voor honderden zaken, is en blijft niets anders, dan dat de mens het stoffelijk leven verlaat, terug komt straks of daar verder gaat. Maar, wat nu, met de mens die bewust moordt? Ja, ja...wat nu? Mijn hemel... o mijn God, wij worden thans door miljoenen mensen gestenigd, dit nemen ze niet!  
Wel... lezer, wij wagen het.  
De moordenaar nu, moet dat goed maken! Hoe? Bijvoorbeeld, ik heb u gisteren vermoord. Ze pakken mij en ik krijgt levenslang. Ben ik er nu voor uw God en uw schepping af, lezer? Ik niet! Ik zit eerst mijn gevangenis uit en dan mag ik sterven. Ik heb nu iets goed te maken, een moord nog wel en ik sta nu voor de Goddelijke rechtvaardigheid!  
Wat doet God met mij? Dit is nu iets, lezer, waardoor wij de moordenaars opvangen, hun wroeging verzachten, want ik zal mijn moord goedmaken, daarom is en blijft God een vader van liefde en rechtvaardigheid! Kent gij de smart van een moordenaar, mijnheer, moeders, vaders? Dat is ontzettend en geen mens op Aarde kan die ongelukkige steunen? Wij wel, hoort wat er nu komt... leest het!  
De zelfmoordenaar en de te vroege, door waaghalzerij verongelukte mens, wordt door “Moeder Aarde” en haar levenswetten... die beleven wij toch... vastgehouden, om voor zichzelf aan een beter en harmonischer leven te beginnen, of de mens komt nooit tot het “Al stadium” en is te begrijpen. En niet ik - die een moord bega op uw leven, dame, mijnheer? Ik heb hier reeds goed gemaakt. Ja, die straf was erg; levenslang is verschrikkelijk, denkt u het eens in, van alles zijn wij kwijt, niets hebben wij meer, alleen onze afschuwelijke wroeging is er en “ikzelf”... Vergeet het maar... Ik kan dat niet vergeten en geen zelfmoordenaar die zijn daad voelt, vergeet het; over een voordierlijk beest als mens, daar hebben wij het nu niet over en is alweer te begrijpen... doch... ook hij zal eens zijn wroeging beleven!! Ook hij zal aan zijn wroeging niet ontkomen, eens is dat er en ontwaakt de innerlijke mens.  
Maar ik ben thans vrij van mijn gevangenis. Ik ben daar rustig, wel iets kermend, kreunend ook, van binnen natuurlijk... gestorven. Zo denkt men, die is weg en die komt hier nooit meer terug, de mensheid is één moordenaar kwijt. Dat dacht u... geleerde... moeders en vaders... Ik kom onherroepelijk naar de Aarde terug. Doch nu niet om te moorden, doch om “goed” te maken!! Ik wordt nu geleerde, lacht nu maar, straks krijgen wij toch gelijk, en dan hebben wij medelijden met uw bewustzijn... nu nog niet... omdat deze levenswetten eerst vandaag tot uw leven komen en wil zeggen, ge zijt nog een kindje voor God... moet nog ontwaken!... doch ik, als ik gereed ben voor het moederlichaam; ik heb wellicht nog drie à vier levens te beleven als schepper en moet dus nog iets geduld hebben, je kunt zomaar niet vanuit het moederschap in het vaderschap overgaan, geleerde, dat zijn menselijke tijdperken... doch als ik zover ben, word ik moeder en sta nu voor mijn moord! Nu moet ik juist dat zieleleven baren, dat ik voor eeuwen terug vermoord heb. Ik schenk door mijn “Goddelijke moederschap” een nieuw leven! Dat is de Goddelijke rechtvaardigheid, lezer... en is ontzagwekkend, omdat wij nu zien en leren, dat God niet verdoemt, nooit Zijn kind zal en kan straffen, omdat wij kinderen zijn van Zijn Goddelijke realiteit en dus verder moeten gaan! Maar, eerwaarde heer..Dame... hoeveel moorden hebben wij tot stand gebracht in onze levens? Er zijn mensen, die honderden mensen hebben vermoord. Denk even aan 1940-1945. Hoeveel heeft Adolf Hitler goed te maken en zijn duivelse medewerkers? Die behoren bij onze eeuw en nu al de
verschrikkelijke, de bewuste moordenaars uit hartstocht, de Landru’s, ga verder!  
Die moorden moeten goed gemaakt worden en het is hierdoor, geleerde... nu komt er weer zo’n Goddelijk iets voor uw leven en uw persoonlijkheid, ook voor ons natuurlijk... dat er miljoenen mensen, zielen van God dus... mannen en vrouwen te lang op Aarde leven en zij allen de Goddelijke harmonische wetten voor de geboorte en het sterven disharmonisch hebben gemaakt, waardoor wij, voor u dan, te veel mensen op Aarde bezitten en straks niet meer weten waarheen.  
Wanneer wij... lezer... als mens de Goddelijke levenswetten niet hadden verkracht, waren wij allen al lang in de hemelen geweest! Hoort toch eens, wat voor “Wijsbegeerte” er nu tot uw dagbewust denken en voelen komt. Hebt ge hier reeds iets van gelezen? Wij weten het, zeggen het nogmaals... ook onder uw midden bevinden zich Universele denkers; doch dit komt direct uit “GOD”... uit Zijn “Al bewust Weten” vandaan en zetten wij ons leven voor in, omdat wij ons contact in het Oosten hebben opgebouwd. In de bergen, in onze Tempels, zo’n kleintje, niet zo’n grote, zo’n mooie Tempel, door de mensen gebouwd, waarvoor onze Maharadja’s leven... doch wij niet moeten, doch een Tempel van God; onder de grond leefden wij en kregen toen Goddelijke Wijsheid te beleven! We zeiden het al, door strijd, ons bloed te geven, kregen wij het woord of de mens kan niet opgaan.  
Dit is Goddelijke rechtvaardigheid, lezer! Ik schenk u dus een nieuw lichaam, waarvoor ik moeder zal zijn en dat is mijn en uw goedmaken voor God. Is God nu nog onrechtvaardig voor uw leven? Voor ons niet en is hij ook nooit geweest. Voor hoeveel moorden moeten wij nu goedmaken? Kunt gij, geleerde... thans de mensheid doorzien?  
Hoeveel mensen, mannen en vrouwen leven er teveel op Aarde?  
Er is niet één mens op Aarde, geleerde, lezer... of die mens is hier al te lang... die mensen op Aarde hebben allen goed te maken; niet één mens is hier op Aarde vrij van zijn “Karmische levenswetten”... zijn oorzaak en gevolg... en is er geen sprake van, dat God de één bevoordeelt en het andere leven laat verhongeren, ook die wetten voor uw leven en persoonlijkheid, uw stand of afkomst dus, kunnen wij verklaren!  
Gelooft u nu een ietsje, wanneer wij zeggen dat de “Alwetendheid” van onze ruimte tot ons leven spreken kan en dat wij die Universele “stem” horen en beslist elke dag, ieder uur kunnen beluisteren? We bewijzen het en dit alles behoort er bij, lezer; miljoenen levenswetten zijn voor ons leven bewust geopenbaard. Christus is het en daarom is en blijft het “Christus” voor al de Volken der Aarde! Als je het Oosten hoort spreken, kan Mohammed van Christus oneindig veel leren en wie niet?  
Wat is nu uw menselijk gepraat over psychologie? Wat weet uw psycholoog van zichzelf en uw leven af? Die films nu willen wij maken, het scenario van zo’n moordenaar en sturen hem tot de Aarde terug!  
Wij volgen zo’n raketvlieger, laten hem sterven en geboren worden, thans door de film. Er wordt gespeeld op kosmische kracht en bezieling, waarvan elk beeld de mens iets te leren geeft. Dat is de realiteit voor de film en de toekomst.  
Maar lezer, zeg nu nog eens, dat God onrechtvaardig is. Dat is immers niet mogelijk. Hoewel de mens voor zichzelf en zijn geliefden, voor Volk en maatschappij nog te leren heeft, is duidelijk. Wat de mens zich eigen kan maken, is enorm en eerst dan krijgt hij geluk te beleven, nu nog is zijn huwelijksleven vertroebeld, omdat hij geen universeel denken bezit, waardoor al die gedachten en al dat gepraat onderling opgevangen wordt. Zij weten het niet, deze twee zielen van God en de faculteit die het kan, hen zou kunnen helpen, mag niet praten, de mens blijft dom, hij mag niet alles van zijn God weten. Is dit niet indroevig voor deze eeuw, nu de mens, u ziet het toch, hoort het toch, zoekt, schreeuwt om ontwaking? Nog staan al die geleerde mannen hatelijk tegenover Goddelijke werkelijkheid, Wij krijgen toch, van veel uwer professoren gelijk, want al uw filosofen aanvaarden ons, wij volgen Plato, Aristoteles, want zij hebben er hun levens voor gegeven.  
God is nu een onrechtvaardige voor u en blijft het voorlopig. Wij zeggen u: miljoenen problemen voor uw leven verklaren wij en wel onfeilbaar en aanvaardbaar, als de enige waarheid. Deze!!!  
Wij vallen geen geleerde aan, wij leggen er iets beters voor in de plaats, maar hij lacht om het Jehovakind...! Wat nu voor het Jehovakind oerwoudachtig is... niet meer te beleven, noch te aanvaarden, is straks voor hem bovendien hetgeen hij moet veranderen, omdat deze eeuw alle geestelijke faculteiten voor het dode punt plaatst en hebben te aanvaarden.  
Is dit geen waarschuwing voor de mens? Zelfmoord is afschuwelijk, het is het allerergste voor de mens wat hij zichzelf oplegt. Die mens schakelt zich uit voor Goddelijke evolutie. Hoe leven wij thans? Wat voor een zielloos leven is het toch, terwijl wij weten, dat alles zo anders kan, indien de geleerden die evolutie willen beleven. Ze weigeren, waarvoor? Komen moet het toch! Dit is niet tegen te houden. De jeugd weigert dat langer te aanvaarden, professor, doctor! De jeugd is niet gek... ook niet slecht, de jeugd wordt slecht, wanneer u niets anders te vertellen hebt dan verdoemdheid, een God die straft, de jeugd loopt zich door dit weten te pletter. Gij kunt deze jeugd niets geven; 2000 Jaar menselijke ontwikkeling hebben het niet gekund en is waarheid!!  
Meisjes en jongens zoeken dag in dag uit en geloven niet meer in een God die het ene leven bevoordeelt om het andere eeuwigdurend in duisternis te werpen, dat bestaat niet!
En is dit nu zo onwaarschijnlijk, wat wij weten en voor de mens evolutie is? Juist de jeugd moet men kunnen opvangen, horen wij telkens weer voor en door de radio, doch door wat? Mijn God toch... mens der Aarde... wordt eens wakker!! Wordt toch wakker! Nu is het de tijd van de ruimte, deze eeuw is van ongelooflijke betekenis, omdat wij de “Atoomenergie” bezitten. Tegenover de atoomenergie staat deze “Goddelijke Geestelijke Atoombom”... het “weten” voor de mens, voor heel de mensheid is het! Begrijpt ge dit niet, geleerde? God laat u alleen? Geef ons even slechts het woord en wij bewijzen u, dat de “Goddelijke-Geestelijke”... macrokosmische Atoombom er ook is.  
Alle kunsten en wetenschappen krijgen nu nieuwe bezieling. Doodt het genie niet voor deze eeuw! Bega die domheden niet langer, aanvaardt het! Moet weer het “gif” overwinnen? Moet weer “Galilei” achter de tralies” Moeten wij weer Christus kruisigen? Moet dat, geleerde? Mijn God... ze willen niet luisteren. Ze willen niet buigen en niet van hun plaatsje weg... ze willen nog geen kleur bekennen! Nog niet, ze hebben het laatste pak slaag weer vergeten en zij, deze geleerde massa, weigeren weer, ze blijven doof, blind, armoedig, onbewust uw leven vertolken!  
De jeugd mag het niet weten, maar de jeugd pleegt zelfmoord en nu maar schreien moeders, vaders, jullie zijn zelf de schuldigen!  


Mag dit woord uitdijen, dan is er geluk in de hemelen. En de onbewuste rest van onze mooie Aarde loopt zich tegen ons bewustzijn te pletter. De couranten schrijven over veel, maar... ook die lieden zijn en blijven armoedig, onbewust, ook zij begrijpen hun eeuw niet, tijd niet, ze schrijven alleen voor de centjes... hun bezit... doctor of directeur, niet één bewust mens ontmoet je daar, de ganse lege rest er bij, van hoog tot laag, lijdt aan geestelijke “bloedarmoede”!! Wordt nu maar boos, stenig ons gerust, wij lachen u voor en van achteren midden in uw gezicht uit, omdat wij weten, dat wij nimmer te doden zijn, nooit zijn te raken, nooit zijn te bedriegen, wij kennen al uw denken, volkomen leegte is het! Wij zijn niet bang voor kruisigingen. Wij sterven en leven voor “Christus”! Echt, zonder schaamte, geen angst voor de dood, want die is er niet!... Wij willen thans “evolueren”! Waarom wilt gij dat niet? Uw hart weigert... dat van Christus nooit! Aan u thans om tot u zelf te komen, eerlijk is eerlijk, hebben wij ongelijk? Valt op uw knieën, geleerde, doch nu is er een ander gebed nodig, ook dat van uw leven is 2000 jaar oud en heeft u niet mogen bezielen. Is dat nu niet krankzinnig? 

  Uit Europese Heraut, 2e jaargang, nr 46, 15 juli 1955.

Jozef Rulof