Bepalingen en statuten stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”

Voor mij, Gerard Cornelis Corporaal, notaris ter standplaats ’s-Gravenhage, zijn verschenen::----------------------

I. de Heer Jozef Gerhardus Rulof, schrijver, wonende te ’s---- Gravenhage, Eschdoornstraat 21,--------------------

II. de Heer Leonard Uittenbogaard, journalist, wonende te ’s- Gravenhage, Nachtegaallaan 20.----------------------

De comparanten verklaarden bij deze af te zonderen een bedrag van honderd gulden en daarmede in het leven te

roepen een  stichting, onder den naam van: Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”,

welke stichting zal worden  geregeerd door de volgende bepalingen en statuten:----------------------------------

Artikel I. De Stichting is genaamd: Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”----------------

Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.-------------------------------------------------------------------------------

Zij heeft niet tot oogmerk behalen van winst.-------------------------------------------------------------------

Artikel II. De Stichting heeft ten doel het in woord en geschrift verbreiden van de leer die door de astrale Meesters

middels hun instrument Jozef Gerhardus Rulof of andere(1) door die meesters aangewezen en opgebouwde contacten

aan de aarde geschonken is en wordt en door het aansporen van de massa om die leer metterdaad te belijden in de

Eeuw van Christus welke thans na den verschrikkelijksten oorlog aller tijden is begonnen, eene vurige en waardevolle

bijdrage te leveren tot de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde.---------------------------------------------

De Stichting zal dit doel trachten te bereiken door het uitgeven van boeken, brochures en tijdschriften, het doen

houden van lezingen, voordrachten en andere bijeenkomsten, het tentoon- stellen van schilderijen en plaatwerken

en die te verspreiden of te verkopen en in het algemeen met alle wettige middelen die aan het doel der stichting

bevorderlijk kunnen zijn.----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel III. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit twee leden.--------------------------------

Het wordt voor de eerste keer gevormd door de comparanten sub I en II, terwijl de comparant, de Heer Rulof zal

optreden als voorzitter en de comparant de Heer Uittenbogaard als secretaris van het bestuur.--------------------

Bij verschil van gevoelen beslist de voorzitter.-------------------------------------------------------------------

Artikel IV. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechten en kan alle daden van beheer en van

eigendom verrichten.

Artikel V. In eventuele vacatures in het bestuur wordt daarin voorzien door de benoeming van een nieuw bestuurslid

door de voorzitter, mocht deze ontbreken dan wordt in eene vacature voorzien door het overblijvende bestuurslid.

De voorzitter van het bestuur heeft de bevoegdheid voor het geval van zijn overlijden of andere reden van

ontstentenis, bij voorbaat iemand te benoemen die hem als voorzitter van het bestuur zal opvolgen, die gelijke

bevoegdheid zal hebben.----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel VI. De geldmiddelen van de stichting zullen bestaan, behalve uit het voorschreven afgezonderd vermogen, uit

de opbrengst van de door de stichting uit te geven boeken, brochures en tijdschriften, uit de opbrengst van de

stichting te organiseren lezingen, voordrachten of andere bijeenkomsten, de opbrengst van de door de stichting te

organiseren tentoonstellingen van schilderijen en plaatwerken en de opbrengst van den verkoop van schilderijen en

plaatwerken en voorts in giften, erfstellingen en/of legaten van belangstellenden en uit eventuele andere inkomsten

van de stichting.----------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur beslist over de aanwending van de geldmiddelen en kan aan de bestuurders eene belooning voor hunne

werkzaamheden toekennen.------------------------------------------------------------------------------------

De geldmiddelen worden beheerd door het bestuur dat bevoegd is een deskundige aan te wijzen ter controleering

van de boekhouding en de kas.---------------------------------------------------------------------------------

Artikel VII. Wijzigingen en aanvullingen van de statuten der stichting kunnen ten allen tijde door het bestuur worden

aangebracht.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel VIII. Tot ontbinding en liquidatie van de stichting kan worden besloten door het bestuur der stichting, dat als

vereffenaar optreedt.------------------------------------------------------------------------------------------

Een eventueel batig slot zal worden aangewend voor een doel dat met het doel der stichting zooveel mogelijk zal

overeenkomen.------------------------------------------------------------------------------------------------

Zijnde voor het oprichten van deze stichting evenals voor de daarvan op te maken notariele acte de krachtens

Besluit Beperking Rechtsverkeer (E75) benoodigde toestemming verleend door de Voorzitter van de Kamer van

Toezicht over de Notarissen en Candidaat-Notarissen te ’s-Gravenhage den derden September negentienhonderd

zes en veertig.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarvan acte in minuut verleden te ’s-Gravenhage den twaalfden September Negentienhonderd zes en veertig in

tegenwoordigheid van de Heren Jan Hendrik Meijer, huisschilder en Johannes Schoute, autowasscher, beiden

wonende te ’s-Gravenhage, als getuigen.-----------------------------------------------------------------------

De compartanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend hebben met mij deze acte onmiddellijk na voorlezing

onderteekend.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Getekend: Jozef Rulof, Leo Uittenbogaard, J.H. Meijer, J. Schouten, G.C. Corporaal. Gratis geregistreerd te

’s-Gravenhage, dertien September 1900 zes en veertig, deel 163 folio 26 No.364, twee bladen geen renvooi. De

Inspecteur, was getekend: Smit. Uitgegeven voor afschrift, vrij van zegel, ingevolge artikel 32 bis van de Postwet.

 

{1}. noot: Toen Jozef Rulof met zijn enorme taak bezig was had hij hulp van een aantal mensen. Hoe dat is afgelopen kunt u lezen in het

volgende artikel:  Het einde van het blad evolutie.

Ook zijn er momenteel mensen die zeggen in contact te staan met de meesters en/of Jozef Rulof. U kunt lezen in het boek:

"Geestelijke Gaven", laatste 2 bladzijden, dat dit niet mogelijk is.