Deze site is het beste te bekijken met een resolutie van 1024x768

De inspiratie voor deze site is ontstaan na het lezen van de boeken welke Jozef Rulof vanuit Gene Zijde mocht ontvangen.

Jozef Rulof was helderziend, helderhorend, heldervoelend, tekenend en schilderend, alsmede genezend medium.
Zijn geestelijke leider vanuit Gene Zijde was "Meester Alcar.

De 12 boeken die hieronder staan zijn volgens een vast plan in de onderstaande volgorde op aarde gebracht. Voor een goed begrip van de boodschap van Jozef Rulof en zijn Meesters is het van groot belang om de boeken in de hier onderstaande volgorde te lezen.
1.   EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS.
2.   ZIJ, DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD.
3.   DE KRINGLOOP DER ZIEL.
4.   ZIELSZIEKTEN DOOR GENE ZIJDE BEZIEN.
5.   HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL.
6.   TUSSEN LEVEN EN DOOD.
7.   DE VOLKEREN DER AARDE DOOR GENE ZIJDE BEZIEN.
8.   GEESTELIJKE GAVEN.
9.   DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN.
10. MASKERS EN MENSEN.
11. DE KOSMOLOGIE VAN JOZEF RULOF I, II, III, IV, V.
12. JEUS VAN MOEDER CRISJE I, II, III.

Na WO II hebben Jozef Rulof en de Meesters van Gene Zijde welke via Jozef spraken  honderden lezingen gegeven.
Veel van deze avonden zijn vastgelegd met de "wire-recorder" de voorloper van de bandrecorder.

Van deze honderden lezingen zijn er 57 in boekvorm vastgelegd.
DE 57 LEZINGEN I, II, III.
Elk deel bevat negentien colleges van de "Universiteit van Christus"en vormt, doordat een Meester van Gene Zijde (Meester Zelanus) de inhoud van de toen reeds door Jozef Rulof vastgelegde delen van zijn Kosmologie verder uitwerkte en verdiepte.

Naast de lezingen hebben Jozef Rulof en de Meesters van Gene Zijde vele zgn. contactavonden gegeven voor de lezers van zijn boeken. De mensen zaten met ontzettend veel vragen. Vele vragen zijn nu nog actueel.
VRAAG EN ANTWOORD I t/m VI.
Deze boeken hebben als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer studiemateriaal ter beschikking te stellen, opdat zij hun geestelijke kennis en inzicht verder kunnen verrijken.

Naast de vele boeken ontving Jozef Rulof ook als medium honderden schilderijen. Dit platenboek is een verzameling van tekeningen, aquarellen en schilderijen welke Jozef Rulof naast het schrijven mocht ontvangen.
PLATENBOEK 'HET SCHILDEREND MEDIUMSCHAP VAN JOZEF RULOF'

Marja Radjany
Het was in 1952, enkele maanden voor zijn stoffelijk heengaan, dat Jozef Rulof voor het eerst een serie artikelen liet plaatsen in het "Heemsteedse Nieuwsblad", het blad, waaruit later de Europese Heraut(1953-1958) voortkwam. Deze artikelenserie, die in slechts korte tijd aangroeide tot een omvangrijk werk, een temperamentvol meesterlijk college over de Goddelijke Wijsbegeerte, toegelicht en getoetst aan het hedendaagse leven van mens en maatschappij, verscheen onder de titel: "2000 jaar Menselijke Ontwikkeling" door... Marja Radjany!
Dus - Marja Radjany was een pseudoniem voor Jozef Rulof?
Toen het eerste artikel verscheen (september 1952), bracht de redactie een korte inleiding en verklaarde:
"Marja Radjany heeft jaren in het verre Oosten doorgebracht en daar een hoge graad van geestelijke ontwikkeling beleefd en aanvaard. Thans brengt hij een verder leven in Holland door. Als een hoge uitzondering is ons blad in staat gesteld een artikelserie van zijn hand te verkrijgen en velen zullen met aandacht hiervan kennis nemen..."
Gezien de grote belangstelling die deze bijzondere publicaties hebben ondervonden, zijn de verwachtingen van de redactie inderdaad niet teleurgesteld. Maar, het lijkt ons nu toch noodzakelijk, om op dit pseudoniem - dat in wezen geen pseudoniem was - nader in te gaan. Het is hier in het belang van de krant, van ons werk, en het wordt ook voor onze lezers duidelijker en voorkomt misschien verkeerde veronderstellingen. Want de auteur Jozef Rulof - de "ingewijde" - maakte daarbij gebruik van één van zijn vorige levens, in het Oosten doorgebracht, en het zal u bij het lezen dezer, voor een breder publiek bestemde artikelen, wel duidelijk worden, waarom hij de "Oosterling" liet spreken, en niet het bekende schrijvers- en schildersmedium Jozef Rulof uit Den Haag!
Deze hartstochtelijke pleidooien brengen een climax der REDE, die u niet zo gauw weer zult ontmoeten; ze zijn fel en meedogenloos, als zij op de tekortkomingen en gedragingen van de huidige mens en zijn maatschappij ingaan, maar ze zijn ook van een positief bezielende kracht, van een onbekende dynamiek, als de Oosterling, de ingewijde, aan het woord is om het mensdom op te trekken in de liefdesleer van Christus, in het denken en voelen van een kosmisch bewuste.
Voor deze confrontatie leende zich het leven en denken van de Oosterling beter, dan "het profeetschap in eigen land"! Waarheid geachte lezer, ook dat wijst op een masker, op een der vele kleinzielige en bekrompen karaktertrekken van onze maatschappij. Jozef Rulof was geen doctor in de letteren, geen professor, geen ridder in de orde van... maar was slechts een "ingewijde", een graad dus, een universele graad, waarvan slechts de Ruimte haar diepe betekenis kent en aanvaardt. Mogen de navolgende woorden van de Oosterling Marja Radjany u overtuigen van zijn "Recht op de Rede", als hij u vraagt: Wat wilt gij, mens der Aarde beginnen? Waarheen voert uw weg?"

 

Deze site is een volkomen onafhankelijk eigen initiatief en behoort niet tot de stichting GWG  "De Eeuw van Christus".

Het materiaal van deze site is afkomstig uit eigen bronnen en vrije bronnen.

Voor plaatsing materiaal (diverse foto's, foto's van schilderijen en bordjes) waar toestemming voor nodig was, is ook toestemming verkregen.

Copyright © 2008 christus wil. Alle rechten voorbehouden.

De webmasters