Zo zeggen het

 

DE  WETTEN  VAN  GOD !

 

 

Deze Eeuw is voor de Moeder. Het is het moederschap, dat het heiligste is voor de Aarde. Door het moederschap is de stoornis,

 door de oorlog ontstaan, te herstellen. Het is het heiligste geschenk van God aan zijn kinderen.                     

.....Moeder..... voor wie voedt ge uw kindje op?.....

 

 

 

 

De vraag: “MAG DE MENS DODEN?” is wel het meest acute probleem van onze samenleving. Zij is het struikelblok, de rem voor de geestelijke evolutie van de mens en zijn maatschappij in deze eeuw. Want er zit meer aan vast, dan slechts het Já of Néén van een geloofsbelijdenis. Dat deze vraag nog altijd een “probleem” voor het mensdom betekent, een “acuut” vraagstuk, ondanks het feit, dat er tweeduizend jaar geleden reeds een afdoend en niet mis te verstaan antwoord op werd gegeven, is een waarlijk tragisch en veelzeggend verschijnsel, en dit des te meer, als er kerken geweest zijn en nog zijn, welke beweerden, dat zij Christus vertegenwoordigden en dit ook thans nog doen.

 

Maar de Mens heeft het Evangelie van de Liefde niet aanvaard! Integendeel. Hij heeft deze heiligheid vertrapt en bezoedeld, versjacherd en mismaakt en toch bleef hij het als een soort levensverzekering en bliksemafleider in zijn maatschappij kweken en respecteren. Als het menselijk wangedrag zijn noodlottige climax had bereikt --- en meestal was dit dan de bloedige ineenstorting van zijn heldenkennis…....zijn oorlog, dan liep de mens weer naar de kerk en haalde zich de absolutie voor zijn zondig gedoe; en de kerken konden weer voor een poos vooruit en was alles best in orde……tot de volgende keer dan.

Dit ietwat vreemde evolutieproces herhaalde zich praktisch iedere eeuw opnieuw, totdat het “oorzaak en gevolg” van dit alles mettertijd een steeds scherper omlijnd aanzien voor de mens en zijn maatschappij --- de kerken inbegrepen --- verkreeg. Want de oorlogen werden hoe langer hoe rampzaliger en hun gevolgen --- een algehele ontwrichting van het geestelijke en maatschappelijke leven --- werden steeds moeilijker te herstellen. De kritiek van enkeling en massa ten opzichte van zijn geestelijke leiders, van de normen van zijn beschaving, van zijn kerken, groeide met de dag en deed tenslotte de kerken leeglopen. Een geestelijk leider, die niet krachtdadig kan optreden, in goede, zowel als in kwade zin, is geen geestelijk leider. Want zijn kracht berust meestal in de totaliteit van het beginsel, in haar zuiverheid en de consequentie van toepassing door hem. GANDHI was een schitterend voorbeeld van bezield en bewust leiderschap.

Het kerkelijk beleid heeft vooral ten opzichte van onze afschuwelijke oorlogen een volkomen fiasco getoond. De mens, als hij zich even kan losrukken van de hem opgelegde maatschappelijke en politieke denkbeelden, had in wezen van zijn kerk iets anders verwacht, dan het directe of indirecte goedkeuren der oorlogsverrichtingen en diensten door haar leden. Maar --- zoals wij reeds schreven, de concordaten, het geschipper met wereldse machtsverhoudingen en belangen, het behoud van haar eigen wereldlijke macht en de maatschappelijke gebondenheid van haar functionarissen --- al deze factoren overwoekerden mettertijd hoe langer hoe meer haar geestelijke ondergrond en werd h et Evangelie peu à peu versjacherd op de meest frivole en godslasterlijke manier.

Gezien de ellendige en wanhopige toestanden waarin de Wereld verkeert, kan dit feit niet scherp genoeg geformuleerd en belicht worden. de kerken hebben gedurende tweeduizend jaren ruimschoots de kans gehad, om van het overwegende gedeelte van het mensdom “Christenen” te maken, tenminste in die zin, dat de Mens het Evangelie van Christus daadwerkelijk aanvaardde en zijn maatschappelijke wetten en gedragingen daarmee in overeenstemming bracht. Maar niets van dat alles is geschied. Jazeker, ieder klein plaatsje heeft intussen zijn kerkje of kerken, één of vier, statige gebouwen verkregen, die het beeld van dat plaatsje bepalen, dat dan een “gemeente” moet voorstellen: gemeenten van Christus, voor de zondag en …..de sterfbedden, die ook nog iets opbrengen. Voor de rest en de overige zes dagen werd maar raak geleefd en heeft de kerk verder niets te vertelen. Want staat en maatschappij houden er hun eigen, hun privé-evangelie op na, en om misverstanden te voorkomen zijn dan de concordaten gesloten, overeenkomsten, die de soms tegenstrijdige belangen moesten coördineren en voor beide parijen aanvaardbaar maken.

Natuurlijk wordt er ook aan liefdadigheid gedaan, aan sociale en maatschappelijke hulpverlening --- door de kerk, in eigen kring dan --- en is dit het argument, het “goede nieuws”, dat de buitenkerkelijke criticus terstond te horen krijg, zodra hij met theologische praatjes niet meer te verslaan is. Dan moet de liefdadigheid het maar redden! Maar het blijft maar een schamel kleedje, dat het overheersend wereldse denken en het tekort aan essentiële geestelijke resultaten moet camoufleren.

Maar laten wij nu op de kern van ons onderwerp afgaan:

“MAG DE MENS DODEN?’

Het is Já of Néén zal de verdere gang van zaken op deze planeet beslissen. Het Já of Néén zijn de toetsstenen voor onze eerlijkheid of oneerlijkheid, waarmee wij in de toekomst CHRISTUS of aanvaarden of verloochen zullen. Als de mens hierin niet vrijwillig zijn beslissing wil of kan nemen, wordt hij daartoe gedwongen, gedwongen door de machten en krachten die hij zelf heeft opgeroepen en die hem eenmaal zullen verpletteren, indien hij in zijn geestelijk leven verder net zo tekort schiet, als tot heden, indien hij zijn hartstochten en aardse denkbeelden laat zegevieren over zijn geestelijke bewustwording.

DE MENS VAN HEDEN voelt wel de machtige uitdaging van het noodlot, van zijn technische spookgeesten, die hem geen rust meer willen laten. Hij rilt en beeft voor zijn eigen waanzinnig gegok met krachten, die hij niet eens beheerst, laat staan begrijpt! Hij voelt, dat hij voor een beslissing wordt geplaatst; dat hij kleur moet bekennen of……ramp na ramp zal beleven. En toch…….? “Wie niet horen wil, moet maar voelen!” Een oud gezegde dat wel waar is.

De kerk heeft haar goodwill versnipperd en versjacherd, door eigen schuld, vandaar, dat zij in een beslissend uur van het aardse bestaan van de mens, praktisch niets in te brengen heeft. Of --- wel?

“Mag de Mens doden?”

JA!.....zegt de kerk, , “het is Gods wil, dat de mens doodt…..mits hij daarmee erger kan voorkomen!”

Ziehier, het vrijbriefje voor het geschipper, voor het hanengekraai, dat Christus en de Cosmos raakt!

“Het is Gods wil, dat de mens doodt,’ zegt de dominee,de aalmoezenier, die wij kort geleden ontmoetten.

“God gebiedt om te doden!” zegt hij met klem, “want het staat geschreven………”, de bijbelse teksten van het Oude Testament zullen wij hier maar niet herhalen. Het is dan de “God van Wraak”, die de legerpredikant of dominee uit zin verlegenheid moet helpen. “Maar óók Christus”, zegt hij, “heeft het doden nóóit verboden, wel --- het doodslaan!”

Hij is een man met een keurig uniform aan, twee sterretjes op zijn kraag, dus hij heeft nogal iets in te brengen. Het masker van zijn domineeachtige hartelijkheid valt terstond, toen wij door onze vragen zijn leven raakten, zijn leven van sterretjes, waarmee hij Christus gaat verkopen, en nu komt er een harde en lelijke trek in zijn gelaat.

“Als de Russen hier binnenvallen,” zegt hij, “moet ik dan niet mijn familie, mijn vrouw en kinderen beschermen?”

Het is geenszins een vraag aan mij gericht, neen, het is reeds zijn antwoord, en behoort bij die formules, bij die handige platheidjes, waarmee het menselijke kuddedier op gang wordt gehouden en voor zijn leven opgelicht wordt!

“Als de Russen binnenvallen!”…..Christus heeft nu niets meer te vertellen, de Boelganin’s en Kroesjtsef’s bepalen verder je geestelijk leven, nietwaar? Er wordt niet eens moeite gedaan, om een andere mogelijkheid --- een christelijke dan --- onder het oog te zien. De Russen zijn en blijven nu eenmaal voor deze heren dé realiteit en hebben zij tenslotte hun uniformjasje en sterretjes aan te danken. Ook waarheid!

“In Engeland moeten nu de “Bobbies”….u weet wel, het zijn de meest gedisciplineerde politiemannen ter wereld…..” levensverzekeringen afsluiten, omdat daar de doodstraf werd afgeschaft!”, aldus de aalmoezenier, en is één van zijn argumenten ter ondersteuning van zijn “wel – doden - moeten - evangelie”!

Geachte lezer, deze mentaliteit wordt nu voor duizenden jonge mannen geplaatst om hun geweten te sussen, om hen duidelijk te maken, “dat het gods wil is, dat zijn doden”!, --- dat zij gerust op die knop mogen drukken om de bom te laten vallen, waardoor dat jongen leven misschien honderden of duizenden slachtoffers op zijn geweten moet nemen? Dat alles met behulp van zijn kerk, want de dominee heeft het toch gezegd:…….dat het Gods wil is!?

En wat zegt CHRISTUS?

“Vertel op Aarde wat Mijn Eeuw betekent!”

De hoogste Engelen zullen het u zeggen in Naam van GOD, als een Vader van Liefde. Wij, als hun afgezanten, spreken tot uw leven. Wij zeggen u: De hele wereld heeft de rampzalige houding van de kerk beleefd, niets, niets heeft zij kunnen doen voor het innerlijk en stoffelijke leven van het christenkind. Stond de kerk niet toe, dat de ene gelovige de andere afslachtte? Was de kerk in staat u het antwoord te geven op de klemmende vragen van het ogenblik? Krijgt u niet het alles zeggende beeld van haar ontreddering, haar machteloosheid en onvolkomenheid jegens God en voor Christus?’ ( Meester Zelanus in “De Volkeren der Aarde”)

En wat zegt u, moeder? Wat zegt u, als het uw kind is, dat het leven en geluk van anderen vernietigt? Van andere Christenen misschien? Ook dit mag, volgens de dominee! Maar voelt u dan niet, dat dit alles in strijd is met het Evangelie, met Gods Woord? --- …..want ALLEN, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen!”

Zegt u dit niets, Moeder? Waar blijft uw liefde, uw intuïtie, uw moederlijk instinkt? Is de ellende van 1940-’45 alweer vergeten? Moeten deze angsten en pijnen, deze onmenselijk - beestachtige ellende weer opnieuw opgeroepen worden, zich herhalen….en duizenden malen erger dan tevoren?

Waar de kerk haar plicht niet erkent, niet wil kennen, moet het moederlijke gevoel deze taak overnemen, want het zijn uw jongens, moeders!, die de oorlogsmachine op gang moeten brengen, UW JONGE LEVENS,  waarvoor u geofferd heeft en gestreden en die misschien straks weer het slachtoffer moeten worden van hun misleidende opvoeding en voorlichting door kerk en staat!

In het boek, dat door Gene Zijde geschreven werd, De Volkeren der Aarde, zegt Meester ZELANUS:

 “Op Aarde vraagt men: als het vaderland in nood is, moet men dan weigeren het te verdedigen? De gelovigen spreken en behandelen dergelijke vraagstukken, maar kunnen deze problemen niet beantwoorden. Ik antwoordde u al op deze vragen. Wie desondanks denkt te moeten doden, moet dan maar aanvaarden, dat hij zichzelf voor onze wereld vernietigt, Ge verliest er uw Koninkrijk Gods door.

Wie het aardse leven zoekt, zoekt de duisternis. Het dodelijke schot stemt u op haat en hartstocht af, zodat de hellen u zullen ontvangen. Niemand heeft het recht te doden, ook ú niet, want de “Tien Geboden Gods” gelden ook voor u. als u geestelijk te gronde wilt gaan, zet dan uw eigen leven voor het nietszeggende aardse in. Maar er is een eeuwigdurend leven. De bewuste ziel steekt geen vinger uit voor het geweld, zij volgt CHRISTUS na. Katholieken en protestanten en al de gemeenschappen, die God en de mensen willen dienen, moeten weigeren om te doden, dan zullen geen genieën van het kwaad u meer kunnen vernietigen. Deze moeten weten,dat ze zichzelf in de afgrond storten. Sterft daarom liever voor God en voor Christus, dan voor hen die geen geestelijke betekenis hebben. dan blijft u vrij van oorzaak en gevolg. Uw vaderland is stoffelijk, is tijdelijk. Moet u daarvoor anderen en uzelf doden?

GOD kent geen vaderland. Hij kent alleen Zijn eigen leven en dit mag u niet ombrengen, u mag het om geen enkele reden doden. U moordt dan en dat is in strijd met de Tien Geboden, is in strijd met al de wetten van God voor het stoffelijke leven en het leven na de dood. U moet toch alles weer goed maken! De sferen van licht blijven onherroepelijk voor u gesloten als het bloed uwer medemensen aan uw handen kleeft. Zo zeggen het de wetten van God en zij zijn onveranderlijk.”

Hoort u het, dominee, moeder? “Zo zeggen het de WETTEN VAN GOD”!

“En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goed doen, opdat ik het eeuwige leven hebben?

En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

Hij zeide tot Hem: Welke?

En Jezus zeide: Deze:

GIJ ZULT NIET DOODEN;

gij zult geen overspel doen;

gij zult niet stelen;

gij zult geen valse getuigenis geven;

eer uwen vader en uwe moeder, en;

gij zult uwen naasten liefhebben als u zelven.”  ( Matth. 19 : 16 – 19 )

Of is dit nog niet voldoende, dominee?

Luister dan:

“Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zoo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.

Doch Ik zeg u; Zoo wie ten onrechte op zijnen broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijnen broeder zegt: Raka! Die zal strafbaar zijn door den grooten raad; maar wie zegt; Gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”   ( Matth. 5 : 21,22 )

Dus --- CHRISTUS stelt het nog veel en veel scherper: Hij plaats de Mens voor de naastenliefde, die, als de mens deze verwaarloost, gemakkelijk tot erger in staat is. Hij toont ons dus de oorzaak van ons wangedrag, dat tenslotte tot oorlog moet of kan leiden.

Hij maakt geen verschil tussen de volkeren der aarde, Hij zegt niet:”…..maar als de Romeinen binnenvallen…..!” Hij houdt geen rekening met maatschappelijke eisen en verhoudingen. Hij doet geen concessies, Hij zegt het eenvoudige en duidelijk:”Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven, en GIJ ZULT NIET DOODEN!”

Zit ge nog immer op uw paardje: God gebiedt om te doden! Aalmoezenier? Welke God? De God van uw prachtbaantje?

Wij willen u niet kwetsen, in wezen hebben wij het niet over personen, u moet het zelf weten, waar u tenslotte wilt belanden. Maar ---- u vertegenwoordigt de kerk, het geestelijke gezag van deze maatschappij, maar bovendien: bent u de man die geestelijke en lichamelijke slachtoffers maakt --- bij duizenden van jongens, die op uw woorden afgaan, omdat zij zich anders geen raad meer wisten, en die u helpt klaarstomen, om hun innerlijke paraatheid “om te doden” te verzekeren! Is het niet zo? “De kerk moet nu ophouden met het leven van God af te breken,’ zegt JOZEF RULOF, “want de kerk van Christus wordt niet blijvend opgebouwd door stoffelijke en geestelijke moord!”

Geestelijke moord! Inderdaad! Het beeld van afbraak wordt eerst in de geest geprojecteerd, eer het zijn verstoffelijking vindt! De ziel moet er voor gereed zijn om te kunnen doden. Daarvoor is er bij de meesten eerst een “opleiding” nodig, naast de lichamelijke en technische en bij deze “hersenspoeling” helpt de kerk een handje mee. Of….wat doet u dan anders bij het leger, eerwaarde? Aan de jongens vertellen, dat zij niet mogen doden? Dat dit in strijd is met het Evangelie? Ach kom, u liep anders niet met deze sterretjes rond!?

U kent toch ook die afschuwelijke oorlogsdocumentaires, die films, die niet in het openbaar mogen worden vertoond, maar die dienst moeten doen voor die psychologische training, die het zieleleven moet verharden, afstompen tegen de mensonterende gruwel van het oorlogstoneel? Afstompen tegen het opkomen van een protest van het resterende fatsoenlijke in de mens, afstompen tegen De Stem --- De Stem van de God van al het Leven, de stem, die misschien anders gehoor zou kunnen krijgen bij die jongens van negentien…..?

IS HET NIET ZO --- DOMINEE!?

Werkt u niet God tegen? Bent u niet bang? U bent de jongste niet meer en straks --- achter de kist dan --- zal het u beslist iet meevallen! Want --- zo zeggen het de WETTEN van Onze Lieve Heer……!

 

B. v. Baden

 

Europese Heraut, 3e jaargang, no. 64, 1 Mei 1956.